กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

รมว.วท.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

พิมพ์ PDF

              ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมลงพื้นที่ จ.ลพบุรี เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมนำเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีคลินิกเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูและให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะของประชาชน โดยมี นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ น.ส.มัลลิการ์ จิรพันธ์วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี นายฉัตรชัย  พรมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายวรยุทธ  เหล็กเพ็ชร์ นายก อบต.ท่าแค และประชาชนชาว ต.ท่าแค  ให้การต้อนรับ ณ วัดท่าแค ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

              ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  วัตถุประสงค์หลักที่มาวันนี้ คือการเข้ามาฟื้นฟู  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้ในหลาย ๆ เรื่องที่จะนำมา อย่างวันนี้ ปัญหาที่เราพบมาที่สุดมี 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องน้ำ และขยะ  ซึ่งในเรื่องน้ำที่ท่วมขังมานานจะส่งผลต่อน้ำประปา น้ำที่จะต้องนำมาดื่มมาใช้  วันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็มาทำ 2 เรื่องในเรื่องน้ำ  เรื่องแรกจะเป็นเทคโนโลยีแบบง่ายๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ก็มาสาธิตว่าจะสร้างเครื่องกรองน้ำสะอาด เราทำอย่างไร  เรื่องที่ 2 เป็นเครื่องกรองน้ำขนาดชุมชน ซึ่งใช้ได้ถึง 50-100 ครัวเรือน ซึ่งเราจะลงมาสาธิตและมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำนี้ให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน ต.ท่าแค ที่ประสบกับปัญหาในตอนนี้   และเรื่องขยะ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้ที่จะแปลงขยะให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น เรื่องของปุ๋ย แต่จากการที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยลงมาสำรวจก็พบว่าเรื่องของขยะค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่  เนื่องจากขยะมีความหลากหลาย  ซึ่งเราจะลงมาดูว่าตรงนี้จะแก้ไขอย่างไรได้  แต่สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ทันที คือ พวกตอซังข้าวและเศษไม้ในนาข้าว เราสามารถนำองค์ความรู้มาแปลงตรงนี้ให้กลายเป็นปุ๋ยได้  นอกจากนี้ เราก็จะลงมาช่วยเหลือในการฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมอยู่บริเวณนี้จะยังไม่มีรายได้ เราก็จะนำเทคโนโลยีทางการเกษตรง่าย ๆ ที่ใช้ระยะเวลาสั้น และสามารถนำมาอุปโภคและบริโภคเองได้ หากมีเหลือสามารถนำไปขายได้  เป็นเทคโนโลยีง่าย ๆ เช่น ผักลอยน้ำ ถั่วงอก  เห็ด  ซึ่งสามารถทำได้ไม่ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่

              ด้าน นายฉัตรชัย  พรมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  กล่าวรายงานสรุปสภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมของพื้นที่ฯ ว่า จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 11 อำเภอ น้ำท่วมครอบคลุมทั้งหมด 11 อำเภอ มีประชาชนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 145095 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 3.3 แสนคน คิดเป็น 44 % ของประชาชนทั้งจังหวัด  ความเสียหายในภาพรวม ได้แก่ ชีวิต  มีผู้เสียชีวิต  21 ราย  และบาดเจ็บ ต้องส่งโรงพยาบาลหรือได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ ประมาณ 25000 คน  ความเสียหายทางด้านการเกษตร มีพื้นที่เสียหายประมาณ 4.5 แสนไร่  สิ่งของสาธารณะประโยชน์ ถนน เสียหาย 561 สายทาง  วัดเสียหาย 82 วัด  โรงเรียน สถานีอนามัย และสถานที่ราชการอื่น ๆ เสียหาย ประมาณ 99 แห่ง  ด้านปศุสัตว์ เนื่องจากจังหวัดลพบุรี เป็นครัวของประเทศ  ปกติมีผลผลิตไก่จากจังหวัดลพบุรี วันละ 4 แสนตัวเป็นอย่างน้อย  วันนี้จังหวัดลพบุรี ฟาร์มไก่เสียหาย 2.5 ล้านตัว ความเสียหายทั้งหมดที่ทางราชการชดเชยให้ครัวเรือนละ 5000 บาท ขณะนี้ได้สำรวจแล้วเสียหายทั้งหมด 73000 ครัวเรือน ใช้วงเงินประมาณ 350 ล้านบาท ในส่วนของการชดเชยทางการเกษตรมีไร่นาทั้งหมด 4.5 แสนไร่ ในวงเงินทั้งหมด 1.3 พันล้านบาท ยกเว้นถนนอยู่ระหว่างการสำรวจ ในภาพรวมาจังหวัดลพบุรีเสียหายหลายพันล้านบาท 

 

              ด้าน นายวรยุทธ  เหล็กเพ็ชร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค กล่าวรายงานว่า  ต.ท่าแค มีพื้นที่ 11.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12752 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน มีราษฏร์อาศัยอยู่ทั้งสิ้น 13975 คน หรือ 5744 ครัวเรือน สภาพโดยทั่วไป ต.ท่าแค เป็นพื้นที่ราบลุ่มทิศตะวันตกและทิศใต้ เป็นพื้นที่ทำนาข้าว ทิศตะวันออก เป็นที่ดอนใช้ทำการเกษตรได้บางส่วน และเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการทหาร โดยสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มเมื่อถึงฤดูฝน หรือมีน้ำไหลหลากมาทางทิศเหนือ ต.ท่าแค จะเป็นแหล่งรับน้ำ  และเกิดน้ำท่วมขัง  ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน ต.ท่าแค และหน่วยราชการต่างๆ ก็ได้แก้ไขโดยการสูบน้ำออกจากพื้นที่  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ราษฎร์ไม่มากนัก  แต่เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา ได้เกิดฝนตกชุบในพี้นที่ ต.ท่าแค และพื้นที่ใกล้เคียงเรื่อยมา และวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ต.ท่าแคก็ถูกน้ำท่วมขังทั้งตำบล และได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 สำหรับราษฎร์ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำท่วม บ้านเรือนเสียหายประมาณ 1 พันครอบครัว  หรือประมาณ 4 พันคน  พื้นที่เกษตรเสียหาย 5000 ไร่  ถนนเสียหาย 4 สาย  สถานที่ราชการ 1 แห่ง สถานการณ์ขณะน้ำท่วม ถนนหนทางถูกตัดขาด ต้องใช้เรือในการขนส่งอาหารและน้ำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งอพยพไปอยู่บนถนนและบริเวณวัดท่าแค และยังติดอยู่ในบ้านบ้างบางส่วน  การประสบอุทกภัยของ ต.ท่าแค ครั้งนี้ถือเป็นการประสบอุทกภัยครั้งที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยปรากฎและสร้างความเสียหายอย่างมากแก่ราษฏรปละหน่วยราชการ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน ต.ท่าแค ต้องใช้งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประมาณ 3 ล้านบาท  อย่างไรก็ดีในขณะนี้ น้ำได้ลดลงไปแล้ว  แต่ยังมีราษฏรหมู่ที่ 3 , 4 , 5 และ 6 บางส่วนยังไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยยังบ้านเรือนได้  ยังต้องอาศัยอยู่บนถนนจนกว่าน้ำจะลด ซึ่งต้องรอประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องจากบริเวณรอบบ้านยังเป็นโคลนและในบ้านยังชื้นแฉะ


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภาพข่าวโดย นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-3333732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป