กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "สิรินธรวิชโชทัย"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "สิรินธรวิชโชทัย"

พิมพ์ PDF

 

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์  ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายการต้อนรับ
            อาคารปฏิบัติการหลังนี้  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานชื่ออาคารว่า “สิรินธรวิชโชทัย” อันมีความหมายว่า “แสงแห่งความดีงาม ความเจริญรุ่งเรืองด้านวิทยาการ” เป็นอาคารสูง 4 ชั้น  สร้างขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการและทดลองทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม  ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนักวิจัย  ห้องสมุด  ห้องประชุมสัมมนา ห้องพักกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน  และการปฏิบัติงานทั่วไป  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 16,408 ตารางเมตร
            ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารสิรินธรวิชโชทัย”  ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร  ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร  จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินภายในอาคาร  เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการและรับฟังการถวายรายงานจากผู้ได้รับทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี  ประจำปีพุทธศักราช 2553  โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์  ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปีพุทธศักราช 2553
 

 

            จากนั้นเสด็จฯ เข้าสู่ภายในอาคารห้องปฏิบัติการแสงสยาม  ทรงประทับพระราชอาสน์  รับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยยาง อัญมณี  และด้านเกษตร”  โดยศาสตราจารย์ โจเชฟ  โฮมส์  ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
            ทรงประทับเป็นประธานสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กับห้องปฏิบัติแสงซินโครตรอนต่างประเทศสามแห่ง  คือ SOLEIL Synchrotron Facility ประเทศฝรั่งเศส  Canadian Light Source ประเทศแคนาดา  และ High  Energy Accelerator  Research Organization ประเทศญี่ปุ่น
            จากนั้น เสด็จพพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยของสถาบันฯ ซึ่งร่วมกับนักวิจัยจากทั่วประเทศ อาทิ การศึกษาธาตุทองแดงในลูกปัดแก้วโบราณที่พบในประเทศไทยด้วยเทคนิคการดูดกลืน รังสี เอกส์  การศึกษาพฤติกรรมของน้ำรอบไอออน  และงานวิจัยไมโครฮีตเตอร์สำหรับเซนเซอร์และตัวขับเร้าด้วยเทคนิคไมโครแมชชี นนิ่ง เป็นต้น
            และเสด็จพระราชดำเนินทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเปิดระบบลำเลียงแสงที่ 4  ของห้องปฏิบัติการแสงสยาม  ด้านเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกส์ ณ ช่วงขณะเวลาใด ๆ (Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  สถานีทดลองนี้ถูกออกแบบให้ใช้ผลึกทรงโค้งเพื่อคัดแยกความยาวคลื่นช่วงรังสี เอกซ์จากแสงซินโครตรอน  ประกอบกับการใช้แถบหัววัดชนิดสารกึ่งตัวนำ  เพื่อบันทึกค่าการดูดกลืนแสงเอกซ์พร้อมแจกแจงค่าพลังงาน  ซึ่งเป็นการร่นระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกสเปกตรัมการดูดกลืนรังสืเอกซ์ลง อย่างมากเมื่อเทียบกับระบบทั่วไป  ซึ่งอาศัยการบันทึกทีละค่าพลังงาน  ด้วยเทคนิคดังกล่าวจะทำให้เราสามารถทำการวิจัยบนสารตัวอย่างที่เปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว ณ ขณะเวลาใดๆ ได้ อาทิเช่น  การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิง และแบตเตอรี่ เป็นต้น
            ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการแสงสยาม  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  สามารถให้บริการแสงซินโครตรอนสำหรับนักวิจัยทั่วประเทศ  โดยผลิตแสงซินโครตรอนจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน  ซึ่งเป็นระบบเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็คตรอน  และวงกักเก็บอิเล็คตรอนขนาดพลังงาน 1.2 GeV (จิกกะอิเล็กตรอนโวลต์) มีระบบลำเลียงแสงที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 5 ระบบ  และอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ  และก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 2 ระบบ  ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรมแผนใหม่  รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วัสดุศาสตร์  สารกึ่งตัวนำและสารตัวนำยิ่งยวด เป็นต้น

 

 

            โดย  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ว่า  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน  2. ให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน 3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
            แสงซินโครตรอนที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลากหลายสาขาวิชา  เช่น ฟิสิกซ์  เคมี  ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเภสัชกรรมแผ่นใหม่  รวมถึง การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วัสดุศาสตร์ สารกึ่งตัวนำ  และสารตัวนำยิ่งยวด เป็นต้น
            ปัจจุบันสามารถให้บริการแสงซินโครตรอนสำหรับนักวิจัยทั่วประเทศ  โดยผลิตแสงซินโครตรอนจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน  ซึ่งเป็นระบบเครื่องเร่งอุนภาคอิเล็คตรอน  และวงกักเก็บอิเล็คตรอนขนาดพลังงาน 1.2 GeV (จี-อี-วี) มีระบบลำเลียงแสงที่ติดตั้งแล้วเสร็จ  จำนวน 5 ระบบ และอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ  และก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 2 ระบบ
            สำหรับ อาคารสิรินธรวิชโชทัยนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานชื่ออาคาร “อาคารสิรินธรวิชโชทัย”  ซึ่งมีความหมายว่า “แสงแห่งความดีงามความเจริญรุ่งเรืองด้านวิทยาการ”  อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นสำหรับเป็นห้องปฏิบัติการและทดลองทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม  ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนักวิจัย  ห้องสมุด  ห้องประชุมสัมมนา ห้องพักกุล่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน  และการปฏิบัติงานทั่วไป  ออกแบบโดยบริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด  ควบคุมการก่อสร้างโดย บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 4 ชั้น  และมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 16,408 ตารางเมตร

 

 

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-333-3732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป