กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายพานพุ่มและราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายพานพุ่มและราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

                               ดร. วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกระทรวง

วิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมถวายพานพุ่ม และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน พระบิดาแห่งเทคโนโลยี
ของไทย
เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2553 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

                    คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเห็นควรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลปัจจุบัน
ในฐานะที่ทรงเป็น
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
เพื่อเป็นการแสดงความจกรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการการ อาทิ โครงการหลวง โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เป็นต้น

                    และกำหนดให้ วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันเทคโนโลยีของไทย เนื่องจาก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ
ได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และทรงพระปรีชาสามารถกำหนดให้ฝนตกตรง
เป้าหมายท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศ ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทย ที่เข้าชมการสาธิตเป็นครั้งแรก ต่างพากันชื่นชม
ยินดีในพระอัจฉริยภาพการสาธิตฝนเทียมครั้งนั้น ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนาเป็นการทำฝนเทียมมาถึงปัจจุบัน

                     ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งเทคโนโลยี
ของไทย
และ วันเทคโนโลยีของไทย โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี  

                 

 ภาพโดย : ชัชวาลย์ โบสุวรรณ

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป