กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เปิดโครงการอาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชน และคลินิกเทคโนโลยี จังหวัดกระบี่

รมว.วิทย์ฯ เปิดโครงการอาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชน และคลินิกเทคโนโลยี จังหวัดกระบี่

พิมพ์ PDF

            

                ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดโครงการอาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชน (อสวท.) และคลินิกเทคโนโลยี  จังหวัดกระบี่  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัดกระบี่  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดกระบี่  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดโครงการอาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชน และคลินิกเทคโนโลยี  จังหวัดกระบี่ ขึ้น  เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปสนับสนุนการพัฒนางานของชุมชน  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป  โดยมี ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายประสิทธิ์  โอสถานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  รศ. ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2553
                ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงมาร่วมมือกับจังหวักระบี่  โดยทางผู้ว่าฯ ประสิทธิ์ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  โครงการวันนี้เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงมาสนับสนุนสิ่งที่ชาวบ้านคิดและทางจังหวัดกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ คือ ชุมชนไร้ของเสีย  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานตรงนี้  โดยผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี  และใช้ อสวท. เป็นผู้ประสาน งานระหว่างกระทรวงฯ และชุมชน  
               

   
   
   

               โครงการ อสวท. จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงฯ และชุมชน  โดย อสวท. ซึ่งเป็นคนในชุมชน จะไปสำรวจความต้องการของชุมชน  แล้วนำมาคุยกับกระทรวงวิทยา ศาสตร์ฯ และกระทรวงฯ จะใช้คลินิกเทคโนโลยีในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดลงสู่ชุมชน  เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่มีหน่วยงานในต่างจังหวัดเราก็จะต้องทำผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งตรงนี้ก็คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้เรามาเปิดฝึกอบรม อสวท. เพื่อให้ทราบว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้อะไรบ้าง  และ อสวท. จะนำไปต่อยอดในชุมชนได้อย่างไร  
                ด้าน ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัดกระบี่  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดกระบี่  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดโครงการอาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชน และคลินิกเทคโนโลยี จังหวัดกระบี่ ขึ้น  เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปสนับสนุนการพัฒนางานของชุมชน  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
                สำหรับแนวทางการดำเนินการในจังหวัดกระบี่  จะให้มีการรับสมัครเกษตรกร และผู้สนใจที่พร้อมอาสาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชุมชน  โดยตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อยหนี่งหมู่บ้านหนึ่งอาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชน  ซึ่งจะได้จำนวนทั้งสิ้น  389 คน  อาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชนทั้งหมดจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ  และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้เป็นแนวทางคือ เมืองกระบี่ไร้ของเสียด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะดำเนินการผ่านทางคลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จังหวัดกระบี่  เมื่ออาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชนได้รับความรู้ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ก็จะนำไปพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป โดยจัดทำเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ดำเนินการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้นแบบ  ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งแล้วถึง 2  หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย  ที่หมู่บ้านเกาะกลาง  ตำบลคลองประสงค์  อำเภอเมือง และหมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยยูง  อำเภอเหนือคลอง  ซึ่งจะได้ใช้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายในการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป
                และในวันนี้เป็นการเปิดตัวโครงการอาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชน  และคลินิกเทคโนโลยี  จังหวัดกระบี่  และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวน 25 หน่วยงาน  นำเทคโนโลยี  และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด  เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในชุมชน  โดยคาดว่าจะมีอาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชน จังหวัดกระบี่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้  และงานอาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชน จังหวัดกระบี่ครั้งนี้  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  15-17 ตุลาคม 2553 รวมทั้งสิ้น  3 วัน  คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน
                ด้าน นายประสิทธิ์  โอสถานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า  เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนจะต้องสัมผัสตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน  หากประชาชนได้นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้อย่างจริงจังก็จะเกิดประสิทธิผลได้อย่างดียิ่ง  และนับได้ว่าเป็นความโชคดียิ่งของจังหวัดกระบี่เช่นกันที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ชุมชนและคลินิกเทคโนโลยีผ่านทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ชุมชนจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมผ่านทางคลินิกเทคโนโลยี  และการพัฒนาผ่านชุมชนของท่านเองเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะกระจายไปทั่วทั้งจังหวัด  ในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสร้างห้องปฏิบัติการและสวนปาล์มน้ำมันต้นแบบโดยใช้งบประมาณจังหวัด  เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเกษตรของจังหวัดกระบี่อีกทางหนึ่ง  จังหวัดกระบี่เป็นเมืองน่าอยู่  ผู้คนน่ารัก เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เป็นเมืองปาล์มน้ำมัน  จากนี้ต่อไปเมื่อกระบี่มีอาสาวิทยาศาสตร์ชุมชน  เมืองกระบี่น่าจะมีการพัฒนาได้เต็มศัยกภาพภายใต้อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภาพข่าว : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป