กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีเปิดนิทรรศการ "บทเรียนในความมืด Dialogue in the Dark"

พิธีเปิดนิทรรศการ "บทเรียนในความมืด Dialogue in the Dark"

พิมพ์ PDF

 

 

       วันที่ 15 ตุลาคม 2553  นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ "บทเรียนในความมืด Dialogue in the Dark"  ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์  อพวช.  ชั้น อาคารจามจุรีสแควร์

 

 

 

 

นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  ได้ติดตามการดำเนินงานของ อพวช. มาโดยตลอด  ต้องขอแสดงความชื่นชม ที่ อพวช.  ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนคนไทยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และหวังว่าจะดำเนินภารกิจนี้ต่อไปด้วยการสร้างสรรค์วิธีสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ๆ ให้คนไทยได้เรียนรู้และคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น

 

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างกำลังคน  ให้มีความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน  ให้ประชาชนคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะทำให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  เพิ่มรายได้  และคุณภาพชีวิตของตนได้อย่างยั่งยืน  ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
 

                นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  กล่าวต่อว่า  การที่ อพวช. ได้พัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ "บทเรียนในความมืด Dialogue in the Dark" นี้   จึงเป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่   โดยการขยายขอบข่ายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากการสังเกตด้วยตา  เป็นการพัฒนาใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆ ประกอบกัน  เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง  ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้  การตัดสินใจที่ถูกต้อง รอบคอบ รอบด้านยิ่งขึ้น และเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนะ พัฒนาการความคิดและพฤติกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ดังที่กล่าวมาแล้ว  และขอขอบคุณ Dr.Andreas Heinecke  Founder and CEO Dialogue Social Enterprise  ผู้พัฒนานิทรรศการนี้ ซึ่งประสบความสำเร็จในหลายๆ ประเทศ  ที่ได้อนุญาตให้ อพวช. นำมาจัดแสดงในประเทศไทย  คุณมณเฑียร  บุญตัน  นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและวุฒิสมาชิกที่ให้การสนับสนุนต่อการดำเนินงานนิทรรศการนี้

                ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เปิดเผยว่า  การจัดนิทรรศการ"บทเรียนในความมืด Dialogue in the Dark" นี้   จะเป็นบทเรียนให้ได้ทราบว่าเรามีประสาทสัมผัสอะไรบ้าง ที่สามารถจะพัฒนาหรือใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยการสังเกตผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้ของร่างกายส่วนอื่นนอกเหนือจากดวงตา ทำให้เข้าใจผู้พิการทางสายตามากขึ้นที่สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไป   เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การเรียนรู้ระหว่างผู้พิการทางสายตาและผู้มีสายตาปกติที่จะยอมรับและอยู่ร่วมกันในสังคม โดยนิทรรศการนี้ได้พัฒนาโดย Dr.Andreas Heinecke  ชาวเยอรมัน  ซึ่งได้นำนิทรรศการนี้ไปจัดแสดงมาแล้ว กว่า 130 เมือง  ใน 22 ประเทศทั่วโลก

                ดร.พิชัย  สนแจ้ง  กล่าวต่อว่า  นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด Dialogue in the Dark” จะนำมาจัดแสดง ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์  อพวช.  เป็นระยะเวลา 1 ปี  จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมนิทรรศการนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเอง การเข้าชมจะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมเป็นรอบๆ  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 -18.00 น. สำรองรอบการเข้าชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1829-1830

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวอุษา  ขุนเปีย                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

ถ่ายภาพโดย  : นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ     กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป