กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จับมือไอซีที นำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานอย่างจริงจัง

ก.วิทย์ฯ จับมือไอซีที นำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานอย่างจริงจัง

พิมพ์ PDF

 

 

         ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายจุติ   ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยไปใช้งานอย่างได้ผลจริง โดยเน้นในการนำความรู้และขีดความสามารถ รวมทั้งทรัพยากรทั้งสองหน่วยงานมาร่วมมือกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การวิจัยพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ  การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา สถิติ ผนวกกับภาพถ่ายดาวเทียมในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งการติดตามเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  โดยมี ดร.สุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนายสือ  ล้ออุทัย  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนลงนามฯ  ณ ห้องโถง บริเวณชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553

 

 

         ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เปิดเผยภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ว่า  วันนี้เป็นการลงนามทางวิชาการของทั้ง 2 กระทรวง  ซึ่งบางเรื่องกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ มี แต่กระทรวง ICT ไม่มี  และกลับกันบางเรื่องกระทรวง ICT มี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่มี  ฉะนั้นวันนี้เป็นการลงนามข้อตกลงการทำงานร่วมกัน  ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ครอบคลุม  4  เรื่อง  ได้แก่  1. นโยบาย  2.  คน  3.  ฐานข้อมูล  และ 4. การทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน  ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าร่วมมือกันแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร  ปัจจุบันเรามีสถาบัน องค์กรจำนวนมากที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ำ  บันทึกข้อตกลงนี้จะให้ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)  เป็นหลักในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วม   หากมีการรวบรวมข้อมูลเรื่องน้ำ  ลม และปริมาณฝน มาวิเคราะห์ร่วมกัน  เราเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้ดีขึ้น  กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้มีนักวิชาการที่จะทำงานด้านนี้  แต่ยังขาดช่องทางที่จะสื่อสารออกไป กระทรวง ICT มีช่องทางที่จะสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นระบบ GIN (Government Information Network) หรือศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ  ถ้าเราสามารถมาประมวลข้อมูลเข้าด้วยกันได้ และสามารถสื่อสารข้อมูลไปสู่พี่น้องประชาชนจำนวนมากได้ก็จะเป็นประโยชน์ 

 

 

 

         ด้าน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปิดเผยในโอกาสเดียวกัน  ว่า  กระทรวงไอซีทีและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน การพัฒนาประเทศ  อันเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการนำประเทศไทยไปสู่การ พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  จึงได้ร่วมมือกันจัดทำข้อตกลงทางวิชาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศ  ซึ่งจะเน้นการนำความรู้และขีดความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงทรัพยากรที่ทั้งสองหน่วยงานมีอยู่มาร่วมกันใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติ
         สำหรับขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เสนอแนะแนวทางสำหรับการจัดทำกรอบนโยบายและแผนงานในระดับต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งแนวทางในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการใช้งานในระดับประเทศ 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมการจัดการความรู้แบบบูรณาการ 3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันอย่างมั่นคงปลอดภัยระหว่างหน่วยงาน และ 4)ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบโครงการนำร่องเชิงบูรณาการ และการร่วมวิจัย พัฒนา นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         ตัวอย่างโครงการที่จะมีความร่วมกัน อาทิ การประยุกต์ใช้เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐ (Government Information Network : GIN) , โครงการบูรณาการภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดผ่านเครือ ข่าย GIN, โครงการ Digital TV Broadcast , การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยธรรมชาติจากน้ำ  เป็นต้น

 ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-333-3732

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ผู้แทนจากฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยม รมว.วท. เตรียมร่าง 'ข้อตกลงฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯไทย-ฟิลิปปินส์' อีกครั้ง
» 3 หน่วยงานร่วมมือผุดเมืองสุขภาพที่ปราจีนบุรี ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรังใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
» กระทรวงวิทย์ สวทช. และ ออโต้เดสก์ ร่วมขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป