กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ร่วมเสวนาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน "รวมพลคน อสวท." ประจำปี 2553

รมว.วท.ร่วมเสวนาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน "รวมพลคน อสวท." ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมเวทีเสวนาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในการประชุม "รวมพลคน อสวท. ประจำปี 2553"  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. 4 ภาค  โดยมี นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  นายชยาวุธ จันทร ปลัดจังหวัดนครนายก  ให้การต้อนรับ  ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 
                 ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง  แต่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่มีหน่วยงานในต่างจังหวัด  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่าย  โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า อสวท. ถือเป็นโครงการหนึ่งที่จะตอบสนองความพยายามของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการ คือการนำแกนนำของชุมชนต่างๆ มาศึกษาดูงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้รู้ว่าองค์ความรู้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีอะไรบ้าง  โดยจะเน้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับชาวบ้าน  เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชนบท  และอาสาสมัครฯ จะนำความต้องการของคนที่อยู่ในชุมชนของเขาในจังหวัดของเขามาบอกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ทราบว่าเขาต้องการอะไร  ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำองค์ความรู้เพื่อไปตอบสนองความต้องการของพี่น้องในชุมชน  อีกทั้งเครือข่าย อสวท. ซึ่งมีอยู่ 5 พันกว่าคนทั่วประเทศ  ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็น ก็จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เขาสามารถจะนำไปใช้ในการสร้างงานสร้างรายได้ของเขา  
                 โครงการฯ นี้จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่ง  และเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกฯ อภิสิทธิ์  ที่ต้องการใช้ทุกกระทรวง ลงไปแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องในชนบท  โดยผลงานของ อสวท. ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเการเกษตรและอาหาร  และที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหาร  เช่น เรื่องข้าว  ปุ๋ยอินทรีย์  อาหารปลา  กุ้ง  และผ้าไหม  โดยแนวทางการพัฒนาต่อไป  เนื่องจากเรามีงบประมาณจำกัด  แต่เรายังต้องการดำเนินโครงการนี้ต่อไปในอนาคต  ถ้าท่านทั้งหลายที่เคยมาร่วมโครงการ อสวท. จะเห็นได้ว่าปีนี้เป็นการจัดงาน “รวมพลคน อสวท.” ที่ใหญ่ที่สุด  ตั้งแต่ที่เราเคยจัดโครงการฯ นี้มาเมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว  เราก็อยากจะเห็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม อสวท. มากยิ่งขึ้น  อยากเห็น อสวท. เข้ามาในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มากขึ้นและบ่อยขึ้น  เพื่อมาดูองค์ความรู้ที่เขาสามารถจะนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต  และอยากให้ อสวท. ที่ได้เข้ามาเห็นองค์ความรู้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แล้ว นำองค์ความรู้ที่ได้เห็นไปแบ่งปันกับคนที่อยู่ในชุมชนของตนเอง  และขยายไปยังคนที่อยู่ในจังหวัด  ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายและเป็นการนำองค์ความรู้จากกระทรวงฯ กระจายไปยังพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายของกระทรวงฯ ให้แพร่หลายต่อไป
 

 

                 ด้าน นางสาวเสาวณี มุสิแดง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดประชุมสมาชิก อสวท. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำ และเป็นการสร้างโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ อสวท. จากการศึกษาดูงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายสมาชิก อสวท. ทั่วประเทศ  เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ได้นำเสนอผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ว และ ท ในปี 2553  เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) และบริหาร / เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย อสวท  ได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานของโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่าย อสวท.
 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป