กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ. รมว.วท ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ. รมว.วท ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิมพ์ PDF

 

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553  นายคมจิต ลุสวัสดิ์   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย นางนันทวรรณ ชื่นศิริ   ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาด้วยระบบโซ่พาลำเลียง ที่ออกแบบและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 1 เครื่อง ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีขีดความสามารถในการจัดเก็บผักตบชวาได้ 15-20 ตัน/ชั่วโมง และอยู่ระหว่างการทดลองและปรับปรุงการเดินเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

 

 

 

 

 

          โอกาสนี้   คณะที่ปรึกษา รมว.วท ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่  ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต “ปลูกในสิ่งที่กินและกินในสิ่งที่ปลูก” โดยชาวบ้านมีการเพาะเห็ด ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลาดุก กบ ซึ่งผลิตผลที่เหลือสามารถนำไปขาย ทำให้ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

          ทั้งนี้ ทปษ.คมจิตฯ  เห็นว่าควรมีการนำเศษซากผักตบชวาที่กรมชลประทานกำจัด มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนได้ โดยเฉพาะการเพาะเห็ดฟางและการทำปุ๋ยอินทรีย์ และกระทรวงฯ ยินดีให้การสนับสนุนองค์ความรู้กับชุมชนต่อไป

 

 


 

เผยแพร่ข่าวโดย  :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย     กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700   ต่อ 3732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป