กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุม “รวมพลคน อสวท. ประจำปี 2553”

การประชุม “รวมพลคน อสวท. ประจำปี 2553”

พิมพ์ PDF

 

 


ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุม “รวมพลคน  อสวท. ประจำปี 2553” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2553 ที่คลินิกเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ที่มีผลงานเด่นในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ว และ ท ได้นำเสนอผลงาน  และได้รับรู้การเขียนข้อเสนอโครงการฯ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณในปี 2554  จัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ  ณ  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  ชั้น 6  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วันที่  22  กันยายน  2553)
 


                   ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  ได้บูรณาการงานร่วมกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผ่านโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  โดยร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในระดับรากหญ้า  ด้วยการเป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์เพื่อสร้างสมศักยภาพในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยสมาชิกของชุมชนเอง  เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองและส่วนรวมไปพร้อม ๆ กันอย่างยั่งยืน  
 


                   งานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กลยุทธ์สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีเป้าหมายให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดแรงสนับสนุนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ  เช่น  การฝึกอบรมการเขียนโครงการเพื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันกิจกรรมที่ อสวท. พึงประสงค์   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายได้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยชุมชน  จึงเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย   และหากอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการเขียนโครงการจนชำนาญ  ก็สามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้กับแหล่งสนับสนุนงบประมาณอื่นๆ ต่อไป 
 


                   ด้าน นางสาวเสาวณี มุสิแดง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) และดำเนินกิจกรรมที่ผลักดันโดย สมาชิก อสวท. โดยได้รับความร่วมมือจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นแกนในการจัดการอบรม  มีการเชิญบุคคลหลากหลายอาชีพ มีภูมิลำเนาและที่อยู่กระจายอยู่ทั่วไป เข้าร่วมเป็นสมาชิก อสวท. เพื่อเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมด้านองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสนองตอบตามความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ อสวท. เมื่อผ่านการอบรมในเบื้องต้นจะเป็นสื่อกลางของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเผยแพร่ความรู้และนำความต้องการของชุมชน เสนอผ่านคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  เพื่อผลักดันเข้าสู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้สนับสนุนโครงการที่ชุมชนของตนต้องการต่อไป
 

   
                   ปัจจุบันมี อสวท. มากกว่า 5,280 คน  ภายใต้การดูแลของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายกระจายไปในทุกภูมิภาค รวม 29 แห่ง  และได้มีหลายท่านแสดงภาวะผู้นำด้วยการทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้และเสนอโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชนต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายได้มีการบูรณาการร่วมกันที่จะผลักดันโครงการที่เสนอโดย อสวท. ให้เป็นผลสำเร็จ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของชุมชน  จึงได้เชิญแกนนำอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประชุมร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ที่มีผลงานเด่นในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ว และ ท ได้นำเสนอผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดในปี 2553  ให้ผู้นำอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) และผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของคลิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. ได้รับรู้การเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณในปี 2554  และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่าย อสวท.  เพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำ  และเป็นการสร้างโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ อสวท. รวมทั้งสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อสวท.จากพื้นที่เครือข่ายทั่วประเทศ
 


                   ในการประชุมครั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดการประชุมรวมพลคน อสวท. จากทุกภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อสวท. ผู้แทนคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งสิ้นกว่า 170 คน 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                   โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

ภาพโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป