กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านแบบการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านแบบการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน

พิมพ์ PDF

นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 สำหรับข้อมูลพื้นฐานของตำบลพันเสามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียง เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ คุณภาพดินค่อนข้างสมบูรณ์ ตำบลพันเสาประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม


ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ได้ ร่วมเข้ารับฟังผลการดำเนินงาน และความเห็นจากชาวบ้านในชุมชน  ลงพื้นที่ดูการทำแปลงผักปลอดสารพิษ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำสบู่สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากลุ่มต่างๆ สำหรับโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2553 และดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในส่วนของการดำเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรฯ ได้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำเกษตรอินทรีย์ โดยรวบรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว เช่น กลุ่มปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มเลี้ยงสุกรและโค กลุ่มปลูกพืชสบู่ดำ โดยมีการจัดการในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำ ในโรงงานผลิตปุ๋ยที่มีอยู่เดิมแล้ว ให้มีปริมาณการผลิตมากขึ้น มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป