กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านกระเทียม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านกระเทียม

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์การเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ห้วยไฟ ณ หมู่บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยได้รับการต้อนรับจากผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน เป็นอย่างดี สำหรับหมู่บ้านกระเทียมนั้นได้รับงบประมาณจากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2553 ที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากราคากระเทียมตกต่ำ สาเหตุส่วนหนึ่งคือการวางแผนการเพาะปลูก และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีพอ อีกส่วนหนึ่งคือ เกษตรกรขาดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการเยี่ยมชมโครงการครั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสอดแทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วยในการพัฒนาอาชีพ สร้างเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


       ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากกระเทียมนั้นจะเป็นในรูปแบบของ "กระเทียมเจียวไร้ไขมัน" โดยผ่านการอบแห้ง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ นายชวลิต ทองฤทธิ์ และนางสาวชลิตา สว่างสุรีย์ ภายใต้การควบคุมของ ผศ.จิรวัฒน์ กันเกรียงวงศ์ รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และ รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
      สำหรับการดำเนินโครงการหมู่บ้านกระเทียมนั้น จะมีการให้คำปรึกษา แนะนำ การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการนำกระเทียมไปใช้ประโยชน์ด้านการผลิตกระเทียมอบแห้ง และการแปรรูปกระเทียม เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อส่งจำหน่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระเทียม และการใช้กระเทียมเป็นวัตถุดิบ เพื่อจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์จากระเทียม และผลิตเป็นสินค้าอุตสาหกรรมส่งให้แก่โรงงานผู้ใช้กระเทียม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่กระเทียมในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ กระเทียมผง กระเทียมเม็ด และน้ำมันกระเทียม การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในพื้นที่เป็นพลังงานทดแทน เป็นต้น
 
  
   
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป