กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ. รมว.วท. ลงพื้นที่ทำความเข้าใจชุมชนลุ่มน้ำท่าจีนติตตั้งเครื่องกำจัดผักตบชวา

นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ. รมว.วท. ลงพื้นที่ทำความเข้าใจชุมชนลุ่มน้ำท่าจีนติตตั้งเครื่องกำจัดผักตบชวา

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 13 -15 กันยายน 2553     นายคมจิต  ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะประธานกรรมการจัดทำข้อเสนอโครงการควบคุมและกำจัดผักตบชวาแบบครบวงจร  บริเวณแม่น้ำท่าจีน  พร้อมด้วย นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ   ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ลงพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนบริเวณจังหวัดชัยนาท  สุพรรณบุรี  และนครปฐม  เพื่อทำความเข้าใจกับจังหวัดและชุมชนในพื้นที่  ในการติดตั้งเครื่องเก็บผักตบชวาระบบโซ่พาลำเลียงแบบติดตั้งริมฝั่งจำนวน 8 ชุด  ตามลำน้ำท่าจีน 


          โอกาสนี้  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์    ได้ชี้แจงให้ชุมชนในพื้นที่ทราบถึงแนวนโยบายของ ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาของกระทรวงฯ  ไปสู่การปฏิบัติจริงและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน    ซึ่งโครงการควบคุมและกำจัดผักตบชวาแบบครบวงจรทั้งลุ่มแม่น้ำท่าจีนนี้  จะนำผลการพัฒนาเครื่องจักรและผลการวิจัยการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาของกระทรวงฯ  ไปดำเนินการตามแนวนโยบายของ รมว.วท ดังกล่าว    ทั้งนี้  ทปษ.คมจิตฯ  ขอให้จังหวัดร่วมกับชุมชนพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ สถานที่ติดตั้งเครื่องจักร  การใช้ประโยชน์ของชุมชนจากผักตบชวาที่เก็บกองและการดูแลรักษา   และการบริหารจัดการเครื่องจักรของท้องถิ่นภายหลังการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

          ในการนี้  ผลจากการลงพื้นที่  คณะที่ปรึกษาฯ สามารถทำความตกลงกับพื้นที่ได้แล้ว จำนวน 7 จุด  ได้แก่ 

 

จังหวัดชัยนาท                     1  จุด       บริเวณประตูน้ำท่าโบสถ์  ต.สามง่ามท่าโบสถ์  อ.หันคา 

จังหวัดสุพรรณบุรี               3  จุด       ได้แก่  บริเวณประตูน้ำชลมารคพิจารณ์  ต.สามชุก  อ.สามชุก

บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเหนือประตูน้ำโพธิ์พระยา  อ.เมือง 

และบริเวณวัดเจ้าขาว  อ.บางปลาม้า

                จังหวัดนครปฐม                  3  จุด   ได้แก่  บริเวณวัดบางไผ่นารถ  ประตูน้ำพระพิมล  อ.บางเลน

บริเวณวัดไร่ขิง  อ.สามพราน  สำหรับอีก 1 จุดนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับนักวิจัยของ วท.  ในการกำหนดจุดที่เหมาะสมที่สุดและจะนำเสนอคณะกรรมการฯ โดยด่วนต่อไป

 

                อนึ่ง  คณะกรรมการจัดทำข้อเสนอโครงการควบคุมและกำจัดผักตบชวาแบบครบวงจร  บริเวณแม่น้ำท่าจีน  เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามคำสั่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คำสั่งที่ 66/2553    มีนายคมจิต  ลุสวัสดิ์  เป็นประธานกรรมการ    คณะกรรมการเป็นผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่   กระทรวงคมนาคม   กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เป็นฝ่ายเลขานุการ   มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและจัดทำแผน/โครงการ พร้อมข้อเสนอขอรับงบประมาณโครงการ  และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลและภาพข่าวโดย   :  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  (สส.) 

                                               สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย  :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ ร่วมกับชุมชน จัดทำแผน วทน. ในพื้นที่ภาคใต้
» รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร
» รมว.วท. ร่วมทีม นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายรัฐบาลที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.มหาสารคาม
» รมว.วท.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
» รมว.วท. ลงพื้นที่แจกอาหารให้ชาวบ้านชุมชนวัดม่วง บางแค
» นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ.รมว. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท ณ หมู่บ้านหมากเม่า จ.สกลนคร
» ทปษ.รมว.วท. นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท จ.อำนาจเจริญ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป