กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เป็นประธานพิธีลงนามโครงการคลีนิกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

รมว.วท.เป็นประธานพิธีลงนามโครงการคลีนิกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

พิมพ์ PDF

 

วันนี้ (13  กันยายน  2553 )   เวลาประมาณ  11.30 น.  ณ ห้องโถงชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีลงนามโครงการคลินิกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ระยะที่ 2   ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 

 

 

โอกาสนี้  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กล่าวว่า  การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนำความเจริญมาสู่ประเทศของเรา  โครงการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  (Industrial Technology Assistance Program   หรือ  iTap ) เป็นโครงการที่ดี  สิ่งที่อยากเห็นการดำเนินงานต่อไปในอนาคต คือ อยากเห็นโครงการเช่นนี้ลงไปในทุกจังหวัดเท่าที่สามารถจะทำได้  ลงไปในอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน อย่าง ธุรกิจSMEs เป็นหลัก และในอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

            ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  กล่าวต่อว่า  การทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ นี้ เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริม  สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   เน้นการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อรับทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม   สร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมฯ นำอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ นำมาสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของภาคเอกชน  เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่เน้นการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

 

            ด้าน  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ( สวทช.)  กล่าวว่า  ความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ สภาอุตสาหกรรมฯ ครั้งนี้  เพื่อมุ่งเน้น  ส่งเสริม เและสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้รับบริการจากโครงการ  iTap (Industrial Technology Assistance Program)  ให้มากขึ้น  เพื่อยกระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการ การพัฒนาธุรกิจของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งนี้  สวทช. จะได้ประโยชน์จากสภาอุตสาหกรรมฯ  ที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดให้กับ สวทช.   ด้านสภาอุตสาหกรรมฯ เอง  ได้ประโยชน์จากการที่ สวทช. ช่วยสนับสนุนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ  ด้านการวิจัย ช่วยเพิ่มศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น

 

            ด้าน  นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า  ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ  โดยภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Clinic)  นี้  ที่ผ่านมา  สวทช.ได้ให้การสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณในการวิจัย  พัฒนา  เพื่อยกระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ  และสำหรับความร่วมมือในระยะที่ 2 นี้  สภาอุตสาหกรรมฯ จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมุ่งขยายผ่านกลุ่มอุตสาหกรรม 39 กลุ่ม  และ 74 จังหวัดของสภาอุตสาหกรรมฯ

 

            สภาอุตสาหกรรมฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประสานความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่องนี้  จะทำให้เกิดการวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

 

 

 

 

เขียนข่าวโดย  : นางสาวอุษา  ขุนเปีย                       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

ถ่ายภาพโดย  :  นางสาวสุนิสา  ภาคเพียร                  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป