กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนช.จัดประชุมนานาชาติโชว์ศักยภาพคนไทย สร้างโอกาสก้าวสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของโลก

สนช.จัดประชุมนานาชาติโชว์ศักยภาพคนไทย สร้างโอกาสก้าวสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของโลก

พิมพ์ PDF


ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ “InnoBioPlast 2010 : Creating Global  Market  Opportunuties  Through  Thailand’s  Bioplastics Hub”  จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการผลิต  การประยุกต์ใช้ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  พร้อมทั้งการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าและโอกาสทางด้านการตลาดของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยจากมุมมองบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกด้านการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

        ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อนและปรากฎการณ์เรือนกระจกที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน  โลกของเรามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกอย่างน้อยที่สุด 28 พันล้านตันต่อปี  หลายประเทศจากทั่วโลกจึงได้หันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทางเลือกใหม่และทดแทนการบริโภคแบบเดิม ๆ หนึ่งในทางออกสำคัญที่กลายมาเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นมาจากวัสดุที่ผลิตด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็คือพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติก

 


         ประเทศไทยตอบรับโอกาสที่ท้าทายนี้และยกให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมีความสำคัญผ่านโปรแกรม “อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่”  เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนจากรัฐบาลให้ร่วมกับ  สนช. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยให้สอดคล้องกับแผนที่นำทางแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  โดยแผนที่นำทางฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย  4 กลยุทธ์ ได้แก่  1)  กลยุทธ์การสร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวมวล  2) กลยุทธ์การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี  3) กลยุทธ์การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม และ 4) กลยุทธ์การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยคาดการว่าแผนที่นำทางแห่งชาติจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยคิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำถึง 5.5 พันล้านบาท  และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพและเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคเอเชียต่อไปในอนาคต  การประชุมสัมมนานานาชาติในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงแหล่งทรัพยากรทดแทนนี้ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง  ด้วยคุณประโยชน์ของพลาสติกชีวภาพและปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วนี้น่าจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยต่อไป


         ด้าน ดร.ศุภชัย  หล่อโลหการ  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า  งานประชุมสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ ““InnoBioPlast 2010 : Creating Global  Market  Opportunuties  Through  Thailand’s  Bioplastics Hub”  ที่จัดขึ้นนี้  เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการผลิต  การประยุกต์ใช้  และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  รวมถึงข้อมูลด้านการตลาด  นโยบายภาครัฐ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจเทคโนโลยี และการลงทุนของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย  โดย สนช. มุ่งหวังให้เกิดการลงทุนใหม่บนธุรกิจฐานความรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านพลาสติกชีวภาพ

 


         นอกจากนี้  ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรม และภาควิจัย  มากกว่า 38  ท่านจากทั่วโลก  อาทิ  ประเทศญี่ปุ่น  จีน  สหรัฐอเมริกา  เยอรมนี  เกาหลีใต้  และไทย  ภายใต้หัวข้อที่ครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและพัฒนา  ตลอดไปจนถึงการวิเคราะห์โอกาสทางด้านการตลาดและการลงทุน  ซึ่งภายใตงานนี้มีผู้ตอบรับกว่า 400 คน จากผู้ประกอบการด้านพลาสติกชีวภาพ  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย  สถาบันการศึกษา  ศูนย์วิจัย  หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         สำหรับงานนิทรรศการ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  นิทรรศการแสดงวงจรชีวติของพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics Life Cycle)  โดยแบ่งย่อยออกเป็น 10 จุด  เรียงตามกระบวนการการผลิตพลาสติกชีวภาพตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำจนถึงการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ  ส่วนที่ 2  การมอบรางวัลผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพดีเด่น ประจำปี 2553  (Bioplastics  Products  Awards 2010)  ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย  ร่วมกับ สนช. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดในการออกแบบและประยุกต์การใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีสไตล์  รูปแบบโมเดลใหม่  โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง  รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี  วิชาการ  ที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย  เทคโนโลยีการผลิต  การเลือกใช้วัสดุ  เป็นต้น  สำหรับผลการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพดีเด่น ประจำปี  2553  มีดังนี้  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ขวดน้ำรักษ์สิ่งแวดล้อม”  โดยบริษัท ไบโอ กรีน เวิล์ด จำกัด  รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  “บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  สำหรับข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์”  โดยบริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ในเครือ เอสทีซี กรุ๊ป  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  “ซองพลาสติกชีวภาพบรรจุสารดูดความชื้น”  โดยบริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด  ส่วนที่ 3  การนำเสนอผลงานวิชาการด้านพลาสติกชีวภาพจากนักวิจัยไทยและต่างประเทศ  ตั้งแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำ  กลางน้ำ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบการย่อยสลาย  และส่วนที่ 4  นิทรรศการแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากในประเทศและต่างประเทศ  เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากพลาสติกชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลาสติกชีวภาพ  เป็นต้น
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป