กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา โชว์ความพร้อมงานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมศักย

วว. เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา โชว์ความพร้อมงานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมศักย

พิมพ์ PDF

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรม บางปู โชว์ศักยภาพด้านงานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่งออกสินค้าแข่งขันในตลาดอินเตอร์ 
           นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า ขณะนี้ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) มีความพร้อมในการทดสอบสารต้องห้ามตามกฎระเบียบสารเคมีใหม่แห่งสหภาพยุโรป (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical หรือ REACH)  ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้ใช้สารเคมีในห่วงโซ่อุปทาน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบจะถูกส่งไปขายในประเทศต่างๆ ต้องถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ REACH กำหนดให้ผู้ผลิตสารเคมีและสารเคมีผสม จัดเตรียมเอกสารตามระเบียบ Classification,Labelling and Packaging (CLP) เป็นระเบียบใหม่ว่าด้วยการจัดจำแนก ปิดฉลากและบรรจุหีบห่อสารเคมี ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 นี้ รวมทั้ง REACH ยังได้กำหนดการแจ้งใช้และปริมาณสารเคมีที่เป็นอันตราย (Candidate list) ซึ่งสารเคมีที่เข้าข่ายดังกล่าวขณะนี้มีจำนวน 38 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่ใช้ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ พลาสติก น้ำยาทำความสะอาด เครื่องประดับ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ศทม.จึงพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ โดย สามารถทดสอบสาร Candidate list ตามกฎระเบียบของ REACH ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี-กายภาพของสารเคมีและสารผสม ตามกฎระเบียบ CLP และการทดสอบตามข้อกำหนดของฉลากสิ่งแวดล้อม 
           “...ศทม. เป็นห้องปฏิบัติการของภาครัฐที่พร้อมให้บริการทดสอบวิเคราะห์ การขอคำแนะนำที่ น่าเชื่อถือและมีความเป็นกลาง นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศออกสู่ต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพงานบริการทางวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน…”  ผู้ว่าการ วว.กล่าว
 ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาก ผอ.ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ชี้แจงเพิ่มเติม ว่า  ศทม.ยังพร้อมมีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการต่างๆ  ได้แก่ 
           • การทดสอบปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรตลอดจนภาชนะบรรจุอาหาร  
           -บริการทดสอบ สาร Bisphenol A หรือ BPA     สารเคมีที่ใช้สำหรับทำให้พลาสติกแข็งตัว คงรูป และใช้ในการผลิตภาชนะกระป๋องบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม ขวดน้ำ ขวดนมเด็ก  โพลิเมอร์   
           -บริการทดสอบสารเมลามีน และสารในกลุ่มเมลามีน  ในแหล่งที่พบการปนเปื้อนสารเมลามีน ได้แก่  นมและอาหารที่มีนมเป็นองค์ประกอบ ปลาป่น โปรตีนจากพืช เช่น corn gluten , soy bean meal, soy protein , rice bran, rice protein concentrate โปรตีนจากวุ้นเส้น รำสกัด โยเกิร์ต เครื่องดื่มกาแฟกระป๋อง คุกกี้ ช็อกโกแลต ทั้งนี้ รายการวิเคราะห์เมลามีนที่สามารถให้บริการ ได้แก่     เมลามีน(Melamine)        กรดซัยยานูริก (Cyanuric acid)        แอมมีไลด์ (Ammelide)        แอมมีลีน (Ammeline)  
           -บริการทดสอบสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ซึ่งสารกลุ่มดังกล่าวไม่สลายตัว ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ในน้ำมัน เป็นสารที่มีการสลายตัวช้า สะสมอยู่ตามดินและแหล่งน้ำ ดังนั้นจึงสะสมอยู่ในพืชผักผลไม้  ศทม.สามารถบริการทดสอบการปนเปื้อนสารตกค้างของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในพืชผักและผลไม้ 
           • การทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากสีเขียว (Green Label) ซึ่งเป็นฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า ศทม.ให้บริการทดสอบตามรายการที่กำหนดเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นขอฉลากเขียว การทดสอบตามกฎระเบียบต่างประเทศ และการทดสอบเพื่อสนับสนุนด้านมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การทดสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และน้ำเสีย ตลอดจนให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีทดสอบ เป็นต้น
           • การสอบเทียบเครื่องมือวัดแสง/เครื่องมือวัดเสียง  
           -การสอบเทียบเครื่องมือวัดแสง  สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดความสว่างแสง (Lux Meter) ค่าความสว่างแสงที่ถูกต้องได้ตั้งแต่ 0 ลักซ์ ถึง 5000 ลักซ์ (0 ~ 5000 lx) ครอบคลุมการใช้งานในการวัดค่าความสว่างแสงตามพื้นที่ต่างๆ ตามมาตรฐานสากล International Commission on Illuminanation (CIE)  ซึ่งเครื่องมือวัดความสว่างแสงที่ได้รับการสอบเทียบค่าที่ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดคำนวณการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ถูกต้อง ช่วยลดการสูญเสียพลังงาน   ต้นทุนค่าไฟฟ้า   อีกทั้งยังช่วยการประหยัดพลังงานอีกด้วย 
           -การสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง สามารถวัดเสียงได้ตามการกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวัดเสียงตามเครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานของ คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)  
           • การวิเคราะห์สารคุณค่าอาหาร สารเติมแต่งในอาหาร ตลอดจนสารต้องห้ามในอาหาร และจัดทำฉลากทางโภชนาการ เพื่อการยื่นขอเครื่องหมาย อย.
           - บริการจัดทำฉลากโภชนาการ เพื่อยื่นขอเครื่องหมาย อย. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ซึ่งกำหนดให้อาหารต้องมีฉลากโภชนาการคือ อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ    โดยจัดแสดงข้อมูลที่บังคับ คือ ข้อมูลสารอาหารที่มีความสำคัญหลักสำหรับคนไทย และข้อมูลที่ไม่บังคับ (นอกจากที่กำหนดในข้อมูลบังคับ) ก็สามารถใส่ในฉลากได้ เช่น วิตามินเกลือแร่อื่นๆ ก็สามารถใส่ในฉลากได้ แต่ต้องระบุต่อท้ายจาก เหล็ก และเรียงจากมากไปหาน้อยด้วย  โดยฉลากโภชนาการจะมีประโยชน์แก่ผู้บริโภค ดังนี้ 1.สามารถเลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการ หรือภาวะทางโภชนาการ  ของตนได้ เช่น เลือกอาหารที่ระบุว่ามีโคเลสเตอรอลต่ำ หรือ มีโซเดียมต่ำ  2.เปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน โดยเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่าได้ 3. เมื่อผู้บริโภคสนใจ ต้องการข้อมูลโภชนาการของอาหาร ผู้ผลิตก็จะแข่งขันกันผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า แทนการแข่งขันกันในเรื่องหีบห่อ สี หรือสิ่งจูงใจภายนอกอื่นๆ   สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 1  ถ.สุขุมวิท  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10280 โทร. 02 323 1672 – 80  โทรสาร 02 323 9165  หรือสามารถส่งชิ้นงานได้ ดังนี้ 
           -ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. บางเขน  196 ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  โทร.  02 579 1121 - 30, 02 579 5515, 02 5790160 โทรสาร 02 561 4771, 02 579 8592  
           - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)     35 หมู่ 3 เทคโนธานี  ถ.เลียบคลองห้า  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120     โทร 02 577 9000  โทรสาร 02 577 9009
           - ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  700/2 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด  กม.ที่ 57  ต.คลองตำหรุ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 โทร. 038 457 098
           - ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา    สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร    อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร โทร. 034 490 692 
           - ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  49/19  หมู่ 5  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 โทร. 038 494 401

 

     --------------------------------------------------


 

Tags วว.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
» “53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป