กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว.โชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม... มุ่งเป็นศูนย์กลางงานวิจัยในระดับ

วว.โชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม... มุ่งเป็นศูนย์กลางงานวิจัยในระดับ

พิมพ์ PDF


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โชว์ขีดความสามารถในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรม  SMEs ตลอดจนภาคเกษตรกรรม ให้แข่งขันได้ในตลาดระดับสากล ระบุพร้อมพัฒนางานบริการทางวิทยาศาสตร์ของไทย ให้ก้าวเป็นศูนย์กลางการวิจัย บริการ ทดสอบคุณภาพสินค้าในระดับภูมิภาคอาเซียน  
               นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 80% ของรายได้หลักของประเทศ   ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้น สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญอยู่ในกลุ่มของยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี เสื้อผ้าและสิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง สำหรับสินค้าภาคเกษตรที่สำคัญได้แก่กลุ่มอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง สินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูง ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น จึงจำเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆที่สามารถแข่งขันทางการค้าในระดับสากลมากยิ่งขึ้น   อย่างไรก็ตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยประเทศคู่ค้าเป็นอุปสรรคสำคัญด้านการส่งออกของผู้ประกอบการไทย 
               วว.ในฐานะผู้ให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด  ทั้งนี้ วว. ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศ   ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025   ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยองค์กร APLAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) และ ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) 
               “…วว.เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อรองรับกับมาตรการกีดกันทางการค้าด้านเทคนิค องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎระเบียบสากล  และเชื่อมั่นว่าหากเราสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสามารถรองรับความต้องการของตลาดและสามารถพัฒนาจนก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา ศูนย์กลางการทดสอบคุณภาพสินค้าของภูมิภาคได้อย่างแน่นอน…” ผู้ว่าการ วว.กล่าว 
               วว.มีความพร้อมในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  ได้แก่  บริการทดสอบ และวิเคราะห์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบต้นน้ำ เพื่อการส่งออกและเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานต่างๆ และการวิเคราะห์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม   บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม   บริการตรวจสอบสภาพการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร    บริการเป็นหน่วยตรวจ (Inspection body) สำหรับหม้อไอน้ำและภาชนะบรรจุก๊าซ  บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ เช่น  ISO  9001, ISO 14001, GMP , HACCP และ ISO 22000 และบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบการผลิต และในระดับห้องปฏิบัติการ และภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 
               นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว. กล่าวต่อว่า ในอนาคต วว. ยังจะพัฒนาการให้บริการวิทยาศาสตร์ฯ ด้านอื่นๆ อาทิ การให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสมรรถนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ของไทย  การบริการวิเคราะห์และทดสอบด้านพลังงาน น้ำมัน  การบริการตรวจสอบและทดสอบทางพิษวิทยา  การทดสอบหมึกพิมพ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ทำงาน ตลอดจนการตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือวัดและเครื่องทดสอบรองรับกฎระเบียบด้านการคมนาคม ขนส่ง และการสื่อสาร รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย 
               สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม วว. โทร. 0 2577 9000  www.tistr.or.th 
 
 

Tags วว.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
» “53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป