กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553

การประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

   

ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการ ประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี และจัดทำกรอบ แนวทางการดำเนินงานของโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554  ระหว่างวันที่ 29ถึง30 สิงหาคม 2553 พร้อมมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ทั้งในและนอกสังกัด ที่ให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นอย่างดี   จัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานคร กรุงเทพมหานคร 
            

               ดร.สุ จินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี  จะเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี  และการนำผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และการบริการสังคม  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชน  ได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากประเด็นการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังมีการดำเนินการในอีก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่  การสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัต กรรม  การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นพลังของประเทศ  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความรู้และสร้างประสิทธิภาพของ ประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้เพียงพอ    
             ปัจจุบัน นอกจากภารกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยี  สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี  ยังมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัด  เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง  และในปี 2553 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายได้ผลักดันให้มีแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 14 จังหวัดนำร่อง  และในปี 2554 จะดำเนินการให้ครบ 20 จังหวัด  และมีงานที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของคลินิกฯ ที่เรากำหนดในประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามที่ได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ ในปี 2554 ด้วย  
             ดร.วี ระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายประจำปี 2554 และปีถัดไป  ร่วมทั้งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี  ปี 2553  นับเป็นปีที่ 7 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัด  ทั้งหมด 16 เครือข่าย  134  แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัด  โดยในปี 2553 มีกิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้  กิจกรรมหรือแผนงานหลัก ได้แก่  การบริการให้คำปรึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย  การต่อยอดเทคโนโลยี  และการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายคลินิกฯ เพื่อดำเนินการตามกิจกรรมหรือแผนงานหลัก รวม 195 โครงการ
             กิจกรรม พิเศษและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ จังหวัดชุมพรนำร่อง  การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์  รถตัดอ้อย  การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  และการเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านรายการ Science Hit และเว็บไซต์  การประชุมคลินิกฯ ประจำปี 2553 มีผู้เข้าร่วม 280 คน  มีกิจกรรมประกอบด้วยการสนทนาประสาคลินิกเทคโนโลยี “การบริหารจัดการงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และเทคนิคการจัดการ”  การอภิปราย : แนวคิดและทิศทางการดําเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี ) ในช่วงแผนฯ 4 ปีต่อไป พ.ศ. 2555ถึง2558  มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําโครงการ Flagship  และโครงการตามข้อเสนอของจังหวัดนําร่อง  โดย คลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่  และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ต้องการฯร่วมดําเนินงาน

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภาพข่าวโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ส่งโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป