กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำกรอบกลยุทธ์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สป.วท

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำกรอบกลยุทธ์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สป.วท

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2553 ณ ห้องสัมมนาท่าชัย 2 ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก นายศิริชัย เขียนมีสุข รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนผลการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพื่อการจัดทำกรอบกลยุทธ์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 สป.วท จัดโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

       นายศิริชัย เขียนมีสุข รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2551 ที่ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และเพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปี 2553 รับฟังข้อเสนอแนะ และ ทบทวนค่านิยมองค์กรของ สป.วท.

 

          โอกาสนี้  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงข้อคิดเห็นที่สร้างสรรค์อย่างเต็มที่อันเป็นส่วนหนึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เพื่อการดำเนินการจัดทำกรอบกลยุทธ์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2555  ของ สป.วท ต่อไป

 

         

         

 

         

เขียนข่าวโดย :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย         

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมเทคโนโลยีสู่อาเซียนในกลุ่มล้านนาตะวันออก
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ Consutative Meeting on Renewable Energy Technology Bank
» การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนความร่วมมือในการจัดการพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ก.มหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหวัง สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป