กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553" ณ ไบเทค บางนา

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553" ณ ไบเทค บางนา

พิมพ์ PDF

 

 

 

  

วันนี้ (21 สิงหาคม 2553) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชม "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553" โดยมี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ

 
            โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและกิจกรรมของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่แสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลงานแห่งความสำเร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทุกหน่วยงานบรรจงสร้างเพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ดังนี้
           1. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) : Rhythm of Time (จังหวะของเวลา)
การพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:17025จากสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมันและ ประเทศญี่ปุ่นการสามารถเข้าถึงเวลาได้ถึง 4 วิธี (1) การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านเวลาและความถี่ (2) วิธีการเปรียบเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางอินเตอร์เน็ต (3) วิธีการเปรียบเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (4) วิธีการเปรียบเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบ FM/RDS
 
          2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) : นิทรรศการตา
 
          3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) : แสงซินโครตรอนเพื่อประชาคมวิจัยไทย
ฉายมัลติมีเดียกระบวนการผลิตแสงซินโครตรอน นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเด่นประจำปี สซ. กิจกรรมเล่นเกมส์ มอบของรางวัล
 
           4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โลกสีเขียวกับพลาสติกชีวภาพกิจกรรมเพื่อให้ทุกคน รู้จักพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อธรรมชาติ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 
            5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
จากอดีตสู่ปัจจุบันนิวเคลียร์ไทย นิทรรศการเล่าเรื่องในอดีตของนิวเคลียร์ในประเทศไทยตลอดจนเหตุการณ์สำคัญในยุคนั้น จนได้พัฒนามาเป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในปัจจุบัน 
 
             6. เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ หรือ เทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียม   แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นให้มีส่วนในการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ และคุณภาพชีวิตของผู้พิการประเภทต่างๆ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้พิการกับคนทั่วไป
             7. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ธรรมชาติสู่ชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ (1)การจัดเป็นสวนและพืชสมุนไพร แหล่งน้ำให้ความรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การนำผลงานวิจัยพัฒนาช่วยแก้ปัญหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ด้วยเทคโนโลยีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำบาดาลเครื่องกรองน้ำ   เรืออัตโนมัติเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายๆ (2) ความรู้เกี่ยวกับพืชสวนและพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากพืชสวน (3) บ้านซึ่งเป็นแล็ปในสวนธรรมชาติ มีผลงานวิจัยของ วศ. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวหอมนิล  น้ำยาล้างงานจากสมุนไพร ภาชนะเซรามิก  วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ  วัสดุสัมผัสอาหารจากธรรมชาติถึงปัจจุบัน
 
             8. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 
            9. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร : การจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
           10. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) : Getting to know mebetter (รู้จักเชื่อมั่นปส.)
เสนอกิจกรรมบทบาทหน้าที่ของ ปส.ผ่านเกมส์ และกิจกรรมแจกของรางวัล
 
            11. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   : ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
ปัจจุบันนักดาราศาสตร์ได้มุ่งเป้าหมายไปค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ เพื่อหาคำตอบว่ายังมีดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกของเราหรือไม่ และถ้ามีจะมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า ตอนนี้จึงจะมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ บางส่วนแล้วแต่ยังไม่พบดาวเคราะห์ที่สามารถดำรงชีพได้
 
            12. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี จัดแสดงและสาธิตผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี   โดยคลินิกเทคโนโลยี
 
            13. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
นำเสนอเกี่ยวกับ ขั้นตอนการปล่อยจรวดการรับสัญญาณ ข้อมูลดาวเทียม การผลิตข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านต่างๆนอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการอื่นๆที่น่าสนใจของงาน อาทิ
 
             วิกฤติโลก  แสดงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับปัญหาที่คนไทยและคนในโลกกำลังเผชิญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ พลังงาน น้ำ โรคอุบัติซ้ำ-อุบัติใหม่ โดยให้เห็นถึงสาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นวิธีการป้องกัน ชะลอและการรับมือกับวิกฤติเหล่านั้น
ความหลากหลายทางชีวภาพ นิทรรศการและกิจกรรมร่วมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างประสบการณ์ที่ให้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในประเทศไทย
 
 
                 ข่าวโดย   : อุษา ขุนเปีย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 02.333-3700 ต่อ 3732

             ภาพข่าวโดย : สุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

                               :  PICO
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป