กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรุ่นใหม่ ปี 53

รมว.วิทย์ฯ เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรุ่นใหม่ ปี 53

พิมพ์ PDF

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2553 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์  ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ศ.ดร.ยอดหทัย  เทพธรานนท์  ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ร่วมในงาน  ณ โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ เมื่อค่ำวันที่  18 สิงหาคม 2553


               ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรุ่นใหม่ฯ ว่า  ในโลกปัจจุบันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ  และนับวันก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น  ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งรวมถึงการสร้างทักษะและความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนการยกย่องเชิดชูการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งในการยกระดับความสามารถ  ผลงาน  นวัตกรรม ซึ่งจะสามารถนำไปสร้างมูลค่า  สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศได้อย่างจริงจัง  
               ผมมีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดว่านักวิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ผ่านการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่าน  ล้วนเป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทรงคุณค่าของชาติ  และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจที่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่  นักวิทยาศาสตร์อาวุโส และครูวิทยาศาสตร์ทุกท่าน  ที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เพื่อรับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่า เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อทางวิทยาศาสตร์และแวดวงวิทยาศาสตร์  ผมขอขอบคุณมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  และทุกฝ่ายทุกองค์กรที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย  และได้ทำให้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งการยกย่อง  เชิดชู ให้กำลังใจ  แก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการให้รางวัลนั้น  จะทำให้สังคมวิทยาศาสตร์เป็นที่น่าสนใจและจะทำให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า  เห็นความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย และจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
               ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย  เทพธรานนท์  ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น กล่าวว่า  แนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ใช้วิธีการเสนอชื่อและสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลโดยไม่มีการสมัคร  เกณฑ์การพิจารณาคำนึงถึงมวลงานที่สะสมต่อเนื่องโดยพิจารณาทั้งด้านคุณภาพและปริมาณของผลงานวิจัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับแนวหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดและเป็นที่ยอมรับ  และคณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคลในด้านการอุทิศตนเพื่องานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  มีความประพฤติเป็นที่น่าเคารพนับถือ  และมีลักษณะเป็นผู้นำทางวิชาการ  เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีงาม  
               ในการสรรหานักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553  คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้เสนอชื่อของนักวิทยาศาสตร์ไทย  และนำรายชื่อของผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาและรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในลำดับสูงของการพิจารณาเมื่อปีก่อนเข้าสมทบด้วย  ในที่สุดคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่อง  ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล  และนายแพทย์ วิศิษฏ์  ทองบุญเกิด  เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2553  และยังมีมติให้ ดร.เครือวัลย์  จันทร์แก้ว  ดร.ชนากานต์  พรมอุทัย  ดร.บรรจง  บุญชม  ดร.วีระวัฒน์  แช่มปรีดา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  ริยะจันทร์ และ ดร.อุรชา  รักษ์ตานนท์ชัย  เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2553

 

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
         โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02333 3833

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป