กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมประชาพิจารณ์ฯ

รมว.วท. เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมประชาพิจารณ์ฯ

พิมพ์ PDF

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วท. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอลด์ บอลรูม ฮอลล์9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง

 

         วันนี้ (17 สิงหาคม 2553)  เวลา 09.10 น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  ฮออล์ 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี   ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง นโยบายการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ในการประชุมประชาพิจารณ์ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 2559)

 

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  เรื่องสำคัญที่จะกล่าวในวันนี้ มี 2 เรื่อง  คือ ทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการวิจัย  และทำอย่างไรที่จะสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการทำวิจัย 

การทำให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม  ต้องดูว่าโจทย์คืออะไร เพื่อเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยและครอบคลุม 4 เรื่องหลักใหญ่ คือ  1. โครงการพระราชดำริ   อย่างเรื่อง น้ำ ดิน ป่า  จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย  พระองค์ได้เสด็จไปทุกหนทุกแห่งของประเทศไทย พบปัญหาของพี่น้องประชาชน  พระองค์ทรงใช้กระบวนความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา  ซึ่งสุดท้ายแล้วนำไปสู่โครงการพระชาดำริต่างๆ ตรงนี้คือโจทย์ใหญ่ของประเทศ ที่เราจะกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไปอย่างไร  2. นโยบายสำคัญและเร่งด่วน  รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่อง สวัสดิการ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ถ้าจะกล่าวถึงในเรื่องเศรษฐกิจ  ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ทั้งด้านสังคม  ด้านสถาปัตยกรรมทางสังคมใหม่เป็นตัวหลัก   จะทำอย่างไรให้โจทย์ที่มีเป็นไปตามกระแสของโลกและให้ประโยชน์กับประเทศไทย  4. ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากการงานวิจัย 

 

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   กล่าวต่อว่า  เมื่อเรามาดูโจทย์ใหญ่ๆของประเทศและจัดลำดับความสำคัญแล้วว่าจะต้องทำเรื่องใดก่อนหรือหลัง   สิ่งที่เราต้องดูกันต่อไป คือ การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในทุกระดับ  ทุกสาขา  ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอยู่จำนวนมาก แต่เราสามารถที่จำแนกได้คือ หน่วยงานด้านนโยบาย   ที่จะคอยประสานงานให้นโยบายไปในทิศทางเดียวกัน  หน่วยงานด้านการให้ทุนสนับสนุน  มีหลายหน่วยงานและเริ่มมีแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่ทุกๆ 2 3 เดือน  สวทน. จะทำหน้าที่ในการสร้างเวทีให้หน่วยงานต่างๆมาพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจ  เป็นก้าวแรกที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป   หน่วยงานด้านการปฏิบัติการ    และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์ในงานวิจัย  ซึ่งไม่ว่าจะกล่าวถึงโจทย์ใหญ่ของประเทศก็ดี  หรือจะบูรณาการการทำงานของเราอย่างไรก็ดีนั้นมองได้เป็นเหรียญสองด้าน  ด้านแรกคือการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันให้เป็นเอกภาพ  ทำให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เหรียญอีกด้านคือการนำประโยชน์จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่  ด้วยยุคสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก   แต่เดิมหน่วยงานใดที่มีความรู้ความสามารถก็จะทำวิจัยอย่างเต็มที่  แต่ไม่ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้  ซึ่งต่อไปต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำให้งานวิจัยเหล่านี้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และสามารถจับต้องได้

 

อนึ่ง  การจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 2559) ครั้งนี้   เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกกระทรวง ภาคเอกชน องค์กรวิจัย ท้องถิ่น  ภาคีเครือข่ายการวิจัยทุกภาคส่วนของประเทศ   เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเชื่อมโยงในมิติยุทธศาสตร์ของกระทรวงและหน่วยงาน (Function)  ยุทธศาสตร์พื้นที่  (Area)  และยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล  (Agenda)  มีความครอบคลุมตรงประเด็นตามความจำเป็นและศักยภาพของประเทศ  ชี้ทิศทางการวิจัยของประเทศได้อย่างถูกทิศทาง  ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเป็นประโยชน์ในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฯ สู่การปฏิบัติต่อไป   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์จากหน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ หน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประมาณ 800 คน

 

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวอุษา  ขุนเปีย   

ถ่ายภาพโดย : นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป