กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

พิมพ์ PDF

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายนิรุจน์  อุทธา นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนลงนาม  พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2553  

              ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ปัจจุบันทั่วโลกมีการพัฒนาอย่างมาก  โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั่ง  นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องดำเนินการส่งเสิรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่สนใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่วนการประกอบวิชาชีพควบคุมนั้น  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ทั้งการออก  การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาต  ตลอดจนการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อกำหนดกลุ่มวิชาชีพฯ และสาขาวิชาชีพฯ ควบคุมเพิ่มเติม  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภาระหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขา  ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล  และจากความร่วมมือกันของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สชวท.) มีการกำหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติอันนำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี  ให้มีความรู้  ทักษะและทัศนคติที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความก้าวหน้าในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผมมีความเชื่อมั่นว่า นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอุดมการณ์  มีความเสียสละ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน  ประกอบวิชาชีพด้วยความเสียสละ  เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ 

 
              ด้าน นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของประเทศเป็นอย่างมาก  โดยได้ขยายขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนาในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ทำงานในส่วนภูมิภาค  เพื่อให้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเชิงพื้นที่และจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
              กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ทำบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อร่วมมือกันทำหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี ทุกสาขา  ให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่มีมาตรฐาน  มีความสามารถตามมาตรฐานสากล  เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปี 2553  นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ยังได้ขยายกรอบการทำงานในด้านการรับรองความสามารถบุคลากร  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 สาขา ผู้ควบคุมและจัดการสารเคมีอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ  ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพควบคุม  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551


              การลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการกำหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติอันนำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีให้มีความรู้  ทักษะและทัศนคติที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความก้าวหน้าในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันทำกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่    การร่วมมือในการกำหนดกรอบและแผนงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี  ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ  ที่อาศัยความรู้  ทักษะและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ความร่วมมือในการบริหารจัดการการฝึกอบรม การกำหนดโปรแกรมหลักสูตร  วิทยากร  สถานที่  การวัดผล  ภายใต้คณะทำงานทำหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมที่เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากทั้งสองฝ่าย    โดยข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันมีกำหนดระยะเวลา  3  ปีนับจากวันที่ลงนามในข้อตกลง

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ผู้แทนจากฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยม รมว.วท. เตรียมร่าง 'ข้อตกลงฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯไทย-ฟิลิปปินส์' อีกครั้ง
» 3 หน่วยงานร่วมมือผุดเมืองสุขภาพที่ปราจีนบุรี ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรังใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
» กระทรวงวิทย์ สวทช. และ ออโต้เดสก์ ร่วมขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป