กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย ประจำปี 2552

มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย ประจำปี 2552

พิมพ์ PDF

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขันประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาจากปี 2551 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

           ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในปี 2552 นับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวงการดาราศาสตร์ในทุกๆ ประเทศทั่วโลก เนื่องจากองค์การยูเสนโกและสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลยกย่องให้เป็นปีดาราศาสตร์ สากล สากล (ชื่อภาษาอังกฤษ International Year of Astronomy, IYA 2009) ซึ่งการกำหนดให้ปี พ.ศ. 2552 หรือตรงกับปี ค.ศ. 2009 ให้เป็นปีดาราศาสตร์สากลนั้น ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวาระครบรอบ 400 ปีที่นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนที่สำคัญท่านหนึ่งของโลก คือ กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo   Galilei) ได้สร้างกล้องดูดาวกล้องแรกของโลกและใช้กล้องดูดาวดังกล่าวสำรวจท้องฟ้าในปี ค.ศ. 1609  ยิ่งไปกว่านั้นกาลิเลโอยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่” ดังที่เราทราบกันดีอีกด้วย

           สำหรับโครงการแข่งขันการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2552 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” ถือเป็นกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางสถาบันวิจัยดารา ศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานที่จะจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยว ข้องกับทางด้านดาราศาสตร์ตลอดปี 2552 นี้ทั้งปี ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการแข่งขันประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากลหรือ IYA 2009 แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์และกิจกรรมทางดารา ศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ฝีมือของคนไทยในการถ่ายภาพที่ชนะการประกวดในแต่ละ ประเภทและภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดอื่นๆ มาจัดทำในรูปแบบของปฏิทินสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2553และสมุดภาพรวมถึงการนำมาใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สดร. ให้เป็นที่รู้จักเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อสังคมและ ประเทศชาติต่อไป

           ด้าน รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. โครงการประกวดการแข่งขันภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2552 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” สดร. ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีพันธมิตรสำคัญ คือ สร้างเครือข่ายการร่วมมือทางดาราศาสตร์กับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติในการ วิจัยการผลิตบัณฑิต การสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ พร้อมการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน ทั้งนี้ สดร. ยังมีพันธะกิจทีสำคัญประการหนึ่ง คือ สร้างความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนทั่วไป

           สถาบัน วิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปีดาราศาสตร์สากล 2009 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากลครั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดโรงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2552 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” โดยแบ่งประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด คือ ประเภทถ่าย Dep Sky Objects เช่น กาแลกซี เนบิวลา กระจุกดาว / ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวหางดาวเคราะห์น้อย และ ประเภทภาพถ่ายภาพวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดารา ศาสตร์

            ทั้งนี้วัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากลที่จะมาถึง และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจหลักการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ติดต่อขอทราบข้อมูลการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย ได้ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.narit.or.th
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป