กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ กก. บริหารโครงการ วมว. เยี่ยมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ กก. บริหารโครงการ วมว. เยี่ยมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

พิมพ์ PDF

ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ผศ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร  ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.)  และคณะกรรมการบริหารฯ เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี นายมาณพ  วงษ์คำ  หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และคณะครู-อาจารย์ และนักเรียนในโครงการฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553


                ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  ในนามของคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ที่กรุณาสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยจัดการศึกษาสำหรับเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ  และวันนี้ก็ได้กรุณาให้มาเยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนและการทำกิจกรรมของนักเรียนในโครงการนี้ด้วย  คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แต่ละแห่งจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์  เพราะโรงเรียนจะประสบความสำเร็จได้  จะต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพ  ยินดีที่ได้มาเห็นและรับทราบผลงานของนักเรียนที่ได้ก้าวไปรับรางวัลระดับชาติ  ขอร่วมแสดงความดีใจกับทางโรงเรียนด้วย  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนด้วย อาทิ ค่ายธรรมชาติวิทยา ค่ายปฏิบัติธรรมและก่อนเข้า ม. 1 ต้องบวชเรียนก่อน  เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ วมว. มีความตั้งใจที่จะจัดการเรียนการสอนที่ดี  มีคุณภาพให้กับนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะ  เพื่อปกป้องเขาให้เติบโตเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง  เป็นกำลังของประเทศต่อไป 
                ด้าน ผศ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร  ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต้องการที่จะบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์  เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จำนวน 15 คน และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 20 คน ร่วมอยู่ในทีมผู้สอน  รวมทั้งมีนักศึกษามหาบัณฑิตและอาสาสมัครชาวต่างประเทศเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน
                ผลงานที่ผ่านมาในเรื่องโอลิมปิกวิชาการ  นักเรียนทั้งหมดทั้ง ม.4 และ ม.5 ได้ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 จำนวน 40 คน ค่ายที่ 2 จำนวน 30 คน ผ่านเข้าเป็นตัวแทนระดับประเทศและได้รับรางวัล เป็นสาขาฟิสิกส์ 2 คน เคมี 1 คน ชีวะ 1 คน และคณิตศาสตร์ 1  คน  ซึ่งเด็กจะเก่งทางฟิสิกส์ ทำให้ตัวเลขทางด้านฟิสิกส์สูงกว่าสาขาอื่น ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ จะเป็นเด็กนักเรียนในโครงการ วมว. และผลงานของนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ Shanghai International Technology Science Expo เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2553  เป็นโครงการนำหญ้าแฝกมาเป็นส่วนประกอบในการทำพลาสติกย่อยสลายได้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกกิจกรรมที่สำคัญคือการเชิญผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาเล่าให้เด็ก ๆ ได้รับทราบ  เช่น อาจารย์อาจอง  เรื่องนักวิทยาศาสตร์สู่การวิจัยระดับโลก ซึ่งจะมีกิจกรรมเช่นนี้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  หัวข้อที่กำหนดเป็นการเสนอของนักเรียนว่าสนใจในเรื่องใดจะทำให้นักเรียนได้พบปะกับผู้มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ โดยห้องเรียนจะใช้ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดย Lab ทดลองใช้ที่มหาวิทยาลัยฯ
                ด้าน นายมาณพ  วงษ์คำ  หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กล่าวว่า  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ตั้งมา 111 ปีแล้ว  บนพื้นที่ประมาณ 200 ไร่  รูปแบบการทำงานของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย แบ่งสายงานออกเป็น 7 สาย  โดยโครงการ วมว. ขึ้นอยู่กับกลุ่มงานโครงการพิเศษ โดย มทส. จะเป็นพี่เลี้ยงมาโดยตลอดในทางวิชาการ  ตั้งแต่เริ่มเปิดนักเรียนโครงการพิเศษมา  ซึ่งมีมานานแล้ว  ก่อนที่จะมีโครงการ วมว. เราเรียกว่าโครการเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ  ตั้งแต่คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยเราเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ ม. 1 และทุกวันนี้เป็นการต่อยอด  ทุกวันนี้มีบางคนไปเรียนต่อที่โรงเรียนมหิดลราชานุสรณ์ ตรงนี้จะเป็นข้อได้เปรียบ และ มทส. กับราชสีมาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนกันมาตลอด  ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่เปิดโครงการพิเศษ  ตั้งแต่ ม. 1 ห้องเรียนพิเศษจะมี 3 ห้องๆ ละนักเรียน 30 กว่าคน เอกคณิตศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ และเอกEngtech (อังกฤษเทคโนโลยี)  ซึ่งโครงการ วมว. มาอยู่ตรงนี้ถือเป็นการต่อยอด  ในเวทีวิชาการจะเห็นว่าครูที่นี้มีความกระตือรือร้นสูง  ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรมาสอนก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าเป้าหมายการสอนเด็กกลุ่มนี้  ครูต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ด้านหนึ่งคือครูต้องประพฤตตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก  เพราะผมกลัวว่าเด็กเก่งแล้วขาดคุณธรรมจะเป็นอันตรายมาก  เด็กในโครงการ ม. 1 จะเข้ามาเรียนต้องบวชก่อน  30 วัน  ถ้าบวชได้ก็ถือว่ามีสิทธิ์เรียนในโครงการฯ  เป็นเงื่อนไขข้อแรก  และการจัดการเรียนการสอนชั้น ม. ต้นที่นี้ใช้งบประมาณจากผู้ปกครอง 100 % เป็นการอุดหนุนของผู้ปกครองทั้งหมด  และนักเรียนที่พักอยู่ มทส. ก็ให้อาจารย์ไปเป็นอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ผลัดเปลี่ยนกันไปนอนที่หอพัก เพื่อให้กำลังใจเด็ก  โดยเป้าหมายให้เด็กที่จบการศึกษาแล้วเห็นแก่ชาติบ้านเมืองและมีจิตสาธารณะ  ซึ่งเด็กเหล่านี้จบออกไปแล้วเขาจะไปเรียนสาขาใดก็ตาม เรื่องจิตสาธารณะเขาต้องมีแน่นอน   

   ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร โทร. 02-333-3700 ต่อ 3732
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป