กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน แถลงข่าวโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน”

แถลงข่าวโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน”

พิมพ์ PDF

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน” ร่วมกับ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553

    ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนอกจาจะเป็นการกระจายโอกาสแล้ว ยังมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อย่างมีความสุข  จึงได้สนับสนุนการเปิดโลกทรรศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์เป็นสื่อ เนื่องจากดาราศาสตร์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงเยาวชน ได้อย่างง่าย และสามารถสัมผัสได้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กให้ได้สัมผัสองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการกระตุ้นความใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ โดยเลือกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่แรก สอดคล้องกับโอกาสที่ปีนี้ เป็นโอกาสครบรอบ 35  ปี ความสัมพันธ์  ไทย-จีน และเนื่องจากรัฐมนตรีนับว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านจีนอย่างมากคนหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นผู้มีความรู้ ความสนใจด้านดาราศาสตร์มาโดยตลอด ดังนั้นจึงสามารถส่งต่อองค์ความรู้ทั้งด้านจีนศึกษา และดาราศาสตร์ให้กับเด็กๆ ได้ ประกอบกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) มีความร่วมมือกับ หอดูดาวแห่งชาติจีน ทั้งด้านการศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ และความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรมาอย่างยาวนาน ประกอบกับหอดูดาวเกาเหมยกู่ เมืองลี่เจียง ซึ่งมีกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในจีน และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับที่จะนำมาติดตั้ง ณ หอดูดาวของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นโครงการยุวทูตดาราศาสตร์ “ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน” จึงนับเป็นโครงการหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชน และการพัฒนาดาราศาสตร์ของประเทศไทย

     ทางด้าน รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวถึงโครงการนี้ว่าโครงการยุวทูตดาราศาสตร์ “ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน” เป็นโครงการที่เป็นการเปิดโลกทรรศน์ด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย และได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศผ่านสื่อโทรทัศน์ และเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นโดยใช้ดาราศาสตร์เป็นสื่อซึ่งในปัจจุบันวิชาการด้านดาราศาสตร์นับว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาวิทยาการระดับโลก เยาวชนไทยให้ความสนใจวิชาทางด้านดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตได้จากความสนใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางดาราศาสตร์ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ อาทิเช่น การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ในเวทีต่างๆ และได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่หันมาให้ความสนใจและเรียนรู้วิชาการทางด้านดาราศาสตร์อย่างจริงจัง    

     ทั้งนี้ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ ได้นำความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดาราศาสตร์ที่สนใจมานาน ผสมผสานกับความสามารถอันโดดเด่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจีนมาเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและคัดเลือกเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์เข้าประกวดในโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน” ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นำความรู้ความสามารถทางด้านดาราศาสตร์ผสมผสานกับศิลปะทางด้านการสื่อสารมาบูรณาการเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษา ณ หอดูดาว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังเพื่อนๆ เยาวชนทั่วประเทศผ่านรายการโทรทัศน์

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย เปิดโลกทัศน์ดาราศาสตร์ของเยาวชนไทยสู่นานาชาติ ด้วยการดำเนินการสรรหาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) ที่มีความรู้และความสนใจทางด้านดาราศาสตร์และมีความสามารถในการสื่อสารองค์ความรู้ที่มีอยู่ เผยแพร่ให้เพื่อนๆ ทั่วประเทศผ่านรายการโทรทัศน์ต่อไป โดยส่งเยาวชนผู้ชนะเลิศในโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์  ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน” ไปทัศนศึกษาด้านดาราศาสตร์ ณ หอดูดาว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

    นอกจากนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Observatory, Chinese Academy of Sciences โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศซึ่งนับว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และจะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยและวงการดาราศาสตร์ไทยได้มีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไป

    สำหรับนักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีกำหนดจัดในช่วงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553 โดยจะได้รับทุนการศึกษา โล่และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยังจะเป็นผู้นำทีมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันพร้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเกาเหมยกู่ เมืองลี่เจียง และหอดูดาวยูนนาน เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤศจิกายน 2553 นี้อีกด้วย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์      
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)      
โทร. 053-225569 ต่อ 11                
www.narit.or.th         

ผู้เผยแพร่ข่าว : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพโดย : อุษา ขุนเปีย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป