กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปกท.วท. เป็นประธานงาน Thai Professionals Conference 2010 : Green Thailand

ปกท.วท. เป็นประธานงาน Thai Professionals Conference 2010 : Green Thailand

พิมพ์ PDF

 

ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมนักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศ 2553  ในหัวข้อ “Thai Professionals Conference 2010 : Green Thailand” และก้าวต่อไปของความร่วมมือระหว่างการอุดมศึกษาไทยและนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2553
                   ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  การที่พวกเรามีประชุมกันในวันนี้เพื่อมาพบปะพูดคุยและสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิชาชีพในประเทศไทย และนักวิชาชีพในต่างประเทศ  ในเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ  ในรูปแบบต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศไทยเราก้าวได้ว่า ณ วันนี้ ยังไม่เข้มแข็งพอ  เราจะต้องเร่งพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพ  ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเรากันอีกมาก  ถ้าหากดูจากสถานะภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของเราในปัจจุบัน  แม้ว่าเราจะมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น  โดยเราสามารถที่จะพัฒนาตัวของเราให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม  แต่ถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้ว โดยเฉพาะกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน  อาทิ ไตหวัน เกาหลี หรือมาเลเซีย  จะเห็นว่าเรายังถูกทิ้งห่างจากเขามาก  การพัฒนาของเราที่ผ่านมาก้าวหน้าไป แต่ไปอย่างช้าๆ 
                   การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ  และต้องการหาช่องทางวิธีการที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ในต่าประเทศก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะสามารถพัฒนาและสร้างความสามารถของเราไปได้เร็วขึ้น ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์  นักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูงในหลายๆ สาขา  ซึ่งความเชี่ยวชาญของท่านไม่ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  ด้านการศึกษา  ด้านพลังงาน  ด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุ  ด้านธุรกิจการเงิน  และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ  ซึ่งล้วนจะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  นอกจากนี้ท่านยังมีเครือข่ายในการทำงานเชื่อมโยงกับองค์กรที่เชี่ยวชาญในต่างประเทศอีกมากมาย  ซึ่งจะช่วยให้เราขยายกรอบความร่วมมือในการทำงานให้กว้างออกไปอีก 
   ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  สหภาพยุโรป  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  มีเทคโนโลยีที่ก้าวรุกหน้า  ถ้าหากเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับองค์กรและนักวิชาการเหล่านี้ได้ ก็จะเป็นโอกาสอันดีในการที่จะพัฒนาในอนาคต  เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
 

                   ด้าน ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  นับแต่ปี พ.ศ. 2534  ได้มีการรวมตัวกันของนักวิทยาศาสตร์ไทยในสหรัฐอเมริกา  แคนาดา ในทวีปยุโรป และญี่ปุ่น  โดยการสนับสนุนของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จนก่อตั้งเป็นสมาคมวิชาชีพไทยทั้ง 3 แห่ง  ได้แก่ นักวิชาการไทยจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป (ATPER) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น (ATPIJ) นักวิชาการไทยทั้ง 3 สมาคมได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในประเทศไทยครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2534  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน  โดยสรุปกิจกรรมที่ดำเนินการเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่  1. การสร้างหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรในระดับอุดมศึกษา  2.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยไปเป็นวิทยากรประชุมสัมมนา ฝึกอบรม  3. การเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานนักวิจัยรุ่นใหม่  และ 4. งานด้านการวิจัยและพัฒนา  
                   ในปี พ.ศ. 2539  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศ  ต่อมาจากมูลนิธิดำรง รัตนพิพัฒน์  เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากนักวิชาชีพจากต่างประเทศ  การประชุมนักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศได้จัดประชุมต่อเนื่องมาโดยลำดับโดยสลับกันจัดในประเทศไทยและในต่างประเทศ  ครั้งสุดท้ายเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้มีการจัดประชุมนักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศในประเทศไทย  เมื่อเดือนมิถุนายน 2551  ภายในหัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ”  
                   การประชุมนักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศ ประจำปี 2553 ในครั้งนี้  จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “Thai Professionals Conference 2010 : Green Thailand” และ “ก้าวต่อไปของความร่วมมือระหว่างการอุดมศึกษาไทยกับนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศ  ได้มารับทราบความต้องการจากหน่วยงานประเทศไทย เพื่อที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศในด้านเดียวกัน  และนักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศ  ก็จะได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ที่มีอยู่มาถ่ายทอดให้นักวิชาชีพในประเทศไทยได้ทราบ  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความต้องการและเกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป    
                   การประชุมระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม2553 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้  ช่วงวันที่ 5-6 จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม  ได้แก่   1.  Greening of Thai Industries  2.  New Topics for EU cooperation  3.   Hard Disk Drive & ATPAC cooperation  4.  Food Safety & Nutraceuticals  5.  Nuclear Energy  และในวันที่ 7 กรกฎาคม2553 เป็นการประชุมในหัวข้อ  “ก้าวต่อไปของความร่วมมือระหว่างการอุดมศึกษาไทยกับนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ”  นอกจากนี้นักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศจะได้ไปเยี่ยมหน่วยงานที่สนใจ เพื่อให้คำปรึกษาหารือให้มีความร่วมมือและดำเนินการต่อไปในอนาคต  การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 330 ท่าน  ประกอบด้วยนักวิชาชีพไทยจากต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) จำนวน 50 คน  และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ,   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  สกว. หน่วยงานราชการอื่นๆ และบริษัทเอกชน  รวม 280 คน 

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  pramot@most.go.th
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป