กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.คุณหญิงกัลยาฯ เร่งผลักดันผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ประชาชน

ดร.คุณหญิงกัลยาฯ เร่งผลักดันผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ประชาชน

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  พร้อมนำผลงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ทำได้ทันที  และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม   เผยแพร่สู่ท้องถิ่นหรือชุมชน  โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผลงานที่มีผลต่อการสร้างงาน  สร้างเงินของประชาชน  และพัฒนาคุณภาพชีวิต    รวมทั้งผลักดันหมู่บ้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยี  เป็น หมู่บ้านแม่ข่ายโดยใช้ฐานการบริหารจัดการน้ำชุมชนขยายผลการเรียนรู้และการ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านให้เข้มแข้ง

 

 

 

 

 

 

           (27 มีนาคม  2552)  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552  ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  นำเสนอผลงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ทำได้ทันที  และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 7  เดือน  โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผลงานที่มีผลต่อการสร้างงาน  สร้างเงินของประชาชน  เพื่อนำเผยแพร่สู่ท้องถิ่นหรือชุมชน  สามารถนำไปประยุกต์ใช้  และพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป   ซึ่งมีผลงานเด่นจากทุกหน่วยงานที่นำเสนอ ตัวอย่างเช่น  เทคโนโลยีการนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ    การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค   การจัดจ้างประชาชนในพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหารและตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังทางรังสี   การผลิตช่างผู้ตรวจสอบเครื่องจักรกลซีเอ็นซี    การเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอทีสำหรับผู้ประกอบการ  และโครงการอื่นๆ  อีกกว่า 10  โครงการ

          นอกจากนี้  ดร.คุณหญิงกัลยาฯ    ยังได้เร่งการผลักดันสร้างหมู่บ้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยี  30 แห่งให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายในการขยายผลการเรียนรู้และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านให้เข้มแข้ง  โดย ในเบื้องต้นได้วางเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อ ชุมชนเป็นหลักเนื่องจากเห็นว่าหากชุมชนใดมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีแล้ว กิจกรรมอื่นๆ  ในชุมชนจะเป็นตัวเสริมสร้างความเข้มแข็งได้อย่างเป็นระบบ  รวมทั้ง มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ   ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)  เป็นผู้ประสานงานการคัดเลือกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป