กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วท.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วท.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน

พิมพ์ PDF

  ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนพิธีเปิดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน และเป็นประธานในการแถลงข่าว “ชุมพร เมืองไบโอเทคโนโลยี” (CHUMPORN  BIOTECHNOLOGY  CITY : CBB) ร่วมกับ นายสุรพล  วาณิชเสนี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายธงชัย ลิ้มตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดาราศาสตร์  ภาย ใต้โครงการพระราชดำริ  พื้นที่หนองใหญ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร ใน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

              ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  เรื่องไบโอเทคโนโลยีที่ผมและผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องการจะทำ คือ จะลงมาช่วยตั้งแต่ตอนต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะลงมาปรึกษาหารือกับทางจังหวัด  ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  ดูว่าตรงไหนมีความเข้มแข็ง  และผมก็ขอชื่นชมกับจังหวัดชุมพร  ที่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสามารถมากในเรื่องของการบริหารจัดการ เราจึงได้เลือกจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดต้นแบบหนึ่งในแปดที่เราจะลงไปพัฒนา  เมื่อเราลงมาทำการศึกษากับทางจังหวัดโดยมีภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว  เราก็บรรลุถึงความต้องการว่าท่านต้องการอะไร  เมื่อเราทราบความต้องการตรงนี้แล้ว เราก็มาปรึกษาหารือกันว่าเรามีวิทยการ  มีองค์ความรู้อะไรที่จะสามารถลงไปช่วยเหลือคนที่จังหวัดนั้นๆ ได้  อย่างกรณีจังหวัดชุมพร ได้ทำการศึกษาและทำงานเป็นเวลาเกือบปี เราก็พบว่าจังหวัดชุมพรต้องการ 3 เรื่อง  ได้แก่ ยาง  ปาล์ม  และผลไม้  โดยผลไม้ที่เราจะมาช่วยจะเป็นเรื่องของมังคุดและกล้วย  
              เราไม่ได้มาบอกว่าท่านต้องการอะไร  เรามาถามท่านว่าท่านต้องการอะไร  และหลังจากนั้นเราก็กลับไปดูภายในของเราเองว่าเราพร้อมหรือเปล่าที่จะลงมาช่วยเหลือลงมาทำงานร่วมกับพวกท่าน  บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อาจจะไม่ได้เป็นกระทรวงหลักที่จะลงมาทำงานกับพวกท่าน  อย่างนั้นเราก็ต้องไปปรึกษากับกระทรวงอื่น แต่เรื่องที่ผมพูดเป็นเรื่องที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คิดว่ามีความพร้อมที่จะลงมาร่วมทำงานกับพวกท่าน  ผมจะขอยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นการทำงานที่เราจะลงมาทำงานกับพวกท่าน ยกตัวอย่างเรื่องมังคุด  เราลงมาดูตั้งแต่ต้นกระบวนจนถึงปลายกระบวน  อย่างเช่นต้นกระบวนหรือต้นน้ำ เราก็มาดูเรื่องคุณภาพ  คุณภาพดินเราจะพัฒนาดินอย่างไร  สิ่งที่เราลงมาช่วยก็คือเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์  เมื่อเช้านี้ผมก็ได้ไปร่วมกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์  พัฒนาปุ๋ยเสร็จ พัฒนาดินเสร็จ เราก็มาดูว่าสินค้ามันมีคุณภาพอย่างนี้จะแปรรูปได้ไหม  เราจะดูภาชนะบรรจุที่จะนำไปใช้  เรื่องการแปรรูปเราก็มาดูถึงน้ำมังคุด  และเรื่องของภาชนะอาจจะใช้เรื่องของนาโนเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่า เราทำงานกันอย่างไร  และนั่นจะเป็นการตอบโจทย์ของท่านและตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์  ได้ฝากไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ในเรื่องการที่จะลงมาพัฒนาขีดความสามารถของการแข่งขัน  
              ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  การนำเอาเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยามาพัฒนาจังหวัดชุมพรนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ วางแผนไว้แล้ว  โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ  ได้แก่ ระยะแรก 3-6 เดือน  โดยนำหน่วยงานทั้งหมดใน 14 หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้ามาในจังหวัดชุมพร  และเราพบว่าชาวจังหวัดชุมพร 40-50% มีอาชีพทางการเกษตร และมีรายได้ค่อนข้างมากด้วย  คือ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ  ผลไม้เศรษฐกิจหลายชนิดอยู่ที่จังหวัดชุมพร และชุมพรมีศักยภาพดีมากๆ ทางด้านดินและน้ำ เพราะฉะนั้น โอกาสที่จะทำให้ดีและเร็วมีโอกาสสูงมาก  เราจึงเข้ามาในช่วงระยะเวลาอันสั้น นำโครงการต่างๆ เข้ามา ตัวอย่างเช่น โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงลึกเข้าไปถึงชุมชน  โครงการผลิตปุ๋ยที่ท่านรัฐมนตรีไปเปิดเมื่อเช้านี้  ซึ่งเป็นโครงการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.)  ซึ่งก็เข้าไปดูว่าท่านต้องการปุ๋ยและจะผลิตปุ๋ยของท่านในชุมชนอย่างไร  โครงการ iTAP เรื่องอบยางพารา  โรงงานปาล์มน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม  จะเห็นว่าในระยะสั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผู้รู้ที่สามารถจะนำจังหวัดชุมพรไปสู่จังหวัดไบโอเทคโนโลยีได้มาสัมผัสและสอบถามความต้องการของท่าน  โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว อาทิ โครงการปุ๋ย  โครงการให้ความรู้กับจังหวัดชุมพร  โดยโครงการในส่วนอื่นๆ ก็กำลังเตรียมการ  ซึ่งในระยะสั้นนี้จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาบ้าง  
              ในระยะยาว  เราอยากให้จังหวัดชุมพรเป็นตัวอย่างในการบริหารเทคโนโลยี  ที่สามารถจะแปรเป็นรูปเงินออมให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีในอนาคตให้ได้ เราจึงวางแผนว่าในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องมีคำว่า “ชุมพรไบโอเทคโนโลยี” อยู่ในแผนปฏิบัติการ ด้วยศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งบางหน่วยงานเก่งเรื่องการจัดการน้ำ ก็ไปดูเรื่องน้ำ  หน่วยงานที่เก่งเรื่องการบริหารจัดการปุ๋ยและพืชต่างๆ ก็ไปดูเรื่องนั้น  หน่วยงานที่สามารถจะแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรหรือแปรรูปปาล์มน้ำมันเป็นไบโอดีเซลได้ก็ไปดำเนินการและบรรจุอยู่ในแผน  ในระยะยาวกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีจุดประสงค์ว่าจังหวัดนี้จะต้องเป็นจังหวัดตัวอย่าง ซึ่งจังหวัดอื่นๆ จะเข้ามาดูวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรของจังหวัดที่มีมูลค่าดีอยู่แล้วให้เพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีก  ผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดี  ในระยะยาวผมคิดว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นปัจจัยสำคัญของเรา  ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปน้ำมังคุด หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ รวมถึงการขนส่งผลไม้ไปต่างประเทศ ซึ่งเรามีเรื่องการทำผลไม้ให้อยู่ได้นานโดยใช้พลาสติกไบโอเทคโนโลยี จะทำให้เกษตรกรชาวสวนขายผลผลิตได้ราคาดี  จุดสำคัญคือไม่มุ่งไปแค่เกษตรกรมีรายได้ดีเท่านั้น  เราต้องการให้ SMEs โรงงานต่าง ๆ สามารถที่จะอยู่ได้ และโรงงานแปรรูปสินค้าส่งออกสู่ประเทศจีนด้วย  คิดว่าในระยะยาวจังหวัดนี้จะมีศักยภาพสูงมากๆ นอกจากนี้ เราจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดชุมพร  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะนำมาเป็นเครือข่าย  เพื่อนำผู้รู้และมีความสามารถทางด้านอื่น ๆ เข้ามาพัฒนาความต้องการของชาวจังหวัดชุมพร   
              ด้าน  นายสุรพล  วาณิชเสนี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชุมพร ปี 2550 มีมูลค่าประมาณ 52000 ล้านบาท และ 42.97% ของผลผลิตมาจากภาคการเกษตร 25,397 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตร  7.82 % ถ้ามองในภาพรวมกว่า 50% ผลิตภัณฑ์มวลของจังหวัดชุมพรมาจากภาคเกษตรเป็นหลัก  จังหวัดชุมพรมีการผลิตทุเรียนและกาแฟมากที่สุดในประเทศไทย รายได้เศรษฐกิจหลักอีกด้านคือยางพารา และปาล์มน้ำมัน  ด้านไม้ผลมีหลากหลายครบเกือบทุกชนิดของประเทศไทย  นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากการประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่ารายได้หลักของจังหวัดชุมพรมาจากภาคเกษตรกรรม  
              ที่ผ่านมาการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจะเป็นการจำหน่ายในรูปของวัสดุดิบ  เป็นผลสด  ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กรุณาให้โครงการต่างๆ ทางด้านการเกษตรกับผลผลิตที่เหลือใช้  จำนวน 23 โครงการ  เป็นเงินกว่า4 ล้านบาท  เมื่อเช้าท่านรัฐมนตรีฯ ก็ได้ไปเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรของจังหวัดชุมพร  ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ในระยะเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องการทำให้ผลผลิตมาอายุนานขึ้น จะส่งผลให้กับเกษตรกรของชุมพรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ได้รู้นวัตกรรมต่างๆ ที่จะสามารถรักษาผลผลิตให้มีอายุรอการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศได้เป็นอย่างดี  
              ในระยะต่อไป โครงการนำร่องของจังหวัดชุมพร เชื่อว่าทีมงานจังหวัดชุมพรไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน พร้อมที่จะรับการสนับสนุนและดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร โทร 02-333-3700 ต่อ 3732 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป