กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์โดยสนช.ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดโลก

กระทรวงวิทย์โดยสนช.ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดโลก

พิมพ์ PDF

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2553 (Rice Innovation Awards 2010) เน้นคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมข้าว ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย

          วันนี้ (24 มิถุนายน 2553) เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองพระจอมเกล้า  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย  ประจำปี 2553 (Rice Innovation Awards 2010)”  ร่วมกับ ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษาอาวุโส สนช.   ดร. ศุภชัย หล่อโลหการ  ผู้อำนวยการ สนช.  โดยมี  ดร.สุจินดา  โชติพานิช   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์  รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ   รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงาน

          โอกาสนี้  ดร. วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ข้าว จึงไม่ใช่เป็นเพียงอาหารหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นพืชที่สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศอีกด้วย แต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร  จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าว รวมถึงตลาดการค้าข้าวที่ต้องปรับปรุงคุณภาพการผลิต การบรรจุหีบห่อ การรักษาคุณภาพด้วย  ข้าว มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสูง รวมถึงราคาในตลาดผันผวนได้ง่าย นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้ผลิตถือสินค้าไว้ขายในขณะที่มีราคาสูงได้ไม่นาน ซึ่งจะมองเห็นได้ว่าราคาข้าวยังไม่มีความยั่งยืนด้านราคา และการแข่งขันในตลาดโลก แต่เมื่อพิจารณาจากช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวแล้ว จะเห็นว่ามีโอกาสขยายตัวสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ในกลุ่มของเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมปังกรอบ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว ซึ่งในปี 2553 มีปริมาณการส่งออกทั้งหมด 220,000 ตัน มูลค่าการส่งออก 8,250 ล้านบาท  ดังนั้น หากมีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้กับผลผลิตด้านการเกษตร เช่น การนำข้าวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวชนิดใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและส่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญ จะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น

          ดร. วีระชัย  วีระเมธีกุล  กล่าวต่อว่า  “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สนช. มีคำตอบในเรื่องนี้ ทั้งนี้ การทำ นวัตกรรม ด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมข้าวไทย นวัตกรรมมันสำปะหลัง หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่น ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเหล่านี้ ไม่ยึดเพียงผลผลิตธรรมดาเท่านั้น แต่ต้องรู้จักแปรรูปหรือดัดแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง การทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสร้างความต่างที่ชัดเจนในตลาดการแข่งขันแล้ว ตลอดจนความมั่นคงของพื้นที่การเพาะปลูก ที่เน้นการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดเป็น เกษตรสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม          ด้าน  ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล   ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษาอาวุโส สนช. กล่าวว่า
การจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2553 นี้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับผู้คิดค้นนวัตกรรมข้าวไทย โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของข้าว เช่น ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รำข้าว ฟางข้าว และอื่นๆ 2) กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 3) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์และสามารถเก็บรักษาได้ และ 4) ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะพิจารณาจากความเป็นนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สำหรับประเภทรางวัลจะแบ่งออกเป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท และจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2553 ใน วันนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี"

 

 

ด้าน ดร. ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยว่า “สนช. มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้าวไทยบนฐานความรู้ และได้ใช้นโยบายการสร้างนวัตกรรมข้าวไทยในเชิงรุก ภายใต้บริบทขายข้าวเป็นกรัม ไม่ขายข้าวเป็นเกวียน เพื่อยกระดับอนาคตของข้าวและชาวนาไทย  สนช. จึงได้ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้องค์ความรู้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของประเทศ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553    นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการข้าวไทย ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย และพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีในข้าวตลอดจนการสร้าง วัฒนธรรมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวให้เกิดขึ้นในประเทศ

 

ดร. ศุภชัย หล่อโลหการ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ในปี 2552 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 49 ผลงาน โดยในปีนี้ สนช. คาดว่าจะมีผู้ค้นคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ไม่ว่าจะเป็นประเภทเส้น ประเภทขนมอบกรอบ เครื่องดื่มต่างๆ น้ำมันประกอบอาหาร ฯลฯ ส่งเข้าประกวดไม่น้อยกว่า 60 โครงการ ซึ่งที่ผ่านมากว่า 6 ปี สนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ทำนวัตกรรมจากข้าวไปแล้วจำนวน 18 โครงการ เช่น “King” น้ำมันรำข้าวคิงชนิดออริซานอลสูง “GABA Rice” ข้าวกล้องงอก “Neet” ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปไร้น้ำมัน และ “BSCM” อาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กเล็ก เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุน 13,729,380 บาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 261,980,713 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

                        คุณอาศยา ศิริเอาทารย์                            

                        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                         

                        โทร 0-2644 6000 ต่อ 111                       

                        อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

ผู้เขียนข่าว :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย  

                  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป