กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครบรอบ 30 ปี การสถาปนาฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครบรอบ 30 ปี การสถาปนาฯ

พิมพ์ PDF

เช้าวันนี้ (24 มีนาคม 2552)  ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2551 ณ ห้องโถง ชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

               ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ข้าราชการและพนักงานของรัฐ นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ  ได้รับทราบผลงาน 30 ปีที่ผ่านมาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายเรื่อง  ซึ่งคิดว่าหลายท่านในที่นี้  ได้มีส่วนช่วย ผลักดันผลงานดังกล่าว  รู้สึกขอบคุณและภาคภูมิใจแทนคนไทยที่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นที่พึ่งของประชาชน และมุ่งหวังที่จะเห็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชน มีความอยู่ดี  กินดีได้ในที่สุด  ซึ่งนับเป็นงานที่ ท้าทาย  ต้องการความร่วมมือจากทุกท่านในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหวังว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งต่อไป  และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น และพนักงานดีเด่น ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันดีงามน่าภาคภูมิใจของชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและพนักงานต่อไป  จึงขอให้ท่านรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณ และคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป
                ด้าน ดร. สุจินดา โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาในช่วงเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดช่วงปีที่ผ่านมา  โดยมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน  ครองคน และการครองงาน  สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการต่อไป  จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน และพนักงานดีเด่น ประจำปี 2551 จำนวน 23 ราย  ได้แก่
                1. นายนิคม  ปัญญาทวีกิจไพศาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                2. นางโสภา  ชูม่วง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ
                3. นางวรรณภา  ตันยืนยงค์   นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                4. นายสวิท        ทองแผ่  ช่างปั้นแบบเคลือบ ชั้น 3  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                5. นางจินตนา    พงษ์สุริยะวรรณ    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                6. นางสาวสุนิสา  พลบม่วง  เจ้าพนักงานธุรกการ ปฏิบัติงาน  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                7. นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย หัวหน้าห้องปฏิบัติการความยาว ระดับ 8 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
                8. นางสาวจันทร์วลี  ด่านธนสาคร  พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 6  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
                9. นายชัชวาล  คุรุภากรณ์  นักมาตรวิทยา ระดับ 6 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
                10. นางสาวนฤมล  รื่นไวย์  รักษาการ ผู้อำนวยการกองจัดการความรู้  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
                11. นางสาวศิริพร  ลาภเกียรติถาวร   นักวิชาการ 9 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
                12. นางสาวรุ่งทิพย์  ชัยวัฒนานนท์   นักวิชาการ  8  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
                13. นายอิทธิพล  ฝาเงิน  หัวหน้าฝ่ายคลังข้อมูลดาวเทียม ศูนย์ดาวเทียมภาคพื้นดิน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
                14. นายสมพงษ์   เปลี่ยนสี  เจ้าหน้าที่สนับสนุน (พนักงานขับรถ)  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
                15. นายภคพงศ์  พรมนุชาธิป ผู้จัดการโครงการ (กลุ่มงานธุรกิจชีวภาพ) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
                16. นายพรชัย  หอมชื่น   ผู้จัดการโครงการ (กลุ่มงานธุรกิจชีวภาพ) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
                17. นายกฤษกร  รอดช้างเผื่อน  ผู้จัดการสายงาน (กลุ่มงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร)
                18. นายนินนาท  วีระวัฒน์ ผู้จัดการศูนย์ไอโซโทปรังสี  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                19. นางสาวนวพร   แทนบุญ  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                20. นายชนาธิป  ทิพยกุล   วิศวกรนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                21. นางรอยบุญ  รัศมีเทศ  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
                22. นายวรวิทย์   มีสุข   ผู้ช่วยนักวิจัย  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
                23. นายสุนัย  แผ่นทอง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ฯ ครบ 36 ปี “พิเชฐ” ชูธงใช้ วทน.เชื่อม 20 กระทรวงให้เดินไปด้วยกันในทุกมิติ
» ขอเชิญเจ้าหน้าที่ วท. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
» พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
» ครบรอบปีที่ 35 วันสถาปนากระทรวง จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” และข้าราชการพลเรือนดีเด่น
» ปกท. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี (วว.)
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 24 มีนาคม ครบรอบ 33 ปี
» ครบรอบ 5 ปี สทน. เปิดโครงการ "5 ปี 5 กิจกรรมทำดี" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป