กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ร่วมเปิดงานวันรับรองระบบงานโลก

รมว.วท.ร่วมเปิดงานวันรับรองระบบงานโลก

พิมพ์ PDF

                ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “สร้างความเชื่อมั่น ด้วยความสามารถ ยอมรับทั่วโลก”  เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก  9 มิถุนายน 2553 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ”  จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมในพิธีฯ  ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ

 

 

                ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  การรับรองระบบงานนั้น  นอกจากจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศแล้ว  ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้า  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากการรับรองระบบงานเป็นหนึ่งในกลไกในระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบห้องปฏิบัติการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ ทดสอบเพียงครั้งเดียว ได้รับการยอมรับทั้งโลก  และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าของไทย  ดังนั้น เมื่อสินค้าของไทยได้ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศแล้ว สินค้าก็จะสามารถนำไปจำหน่ายในประเทศเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานตรวจสอบรับรองอีก  รวมทั้งระบบตรวจสอบรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น  จะให้ความสำคัญกับการควบคุมปริมาณมลพิษต่างๆ ที่จะปลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมมิให้เกินไปกว่าค่าของมาตรฐานการปลอดมลพิษ  ซึ่งนับเป็นกลไกหนึ่งของการควบคุมการปลอดมลพิษในกระบวนการผลิตของภาคเอกชน  
                กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานรับรองระบบงาน 1 ใน 4 ของประเทศไทย  ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2546  ภายหลังการดำเนินงานรับรองระบบงานมาเพียง 3 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ก็ได้รับการยอมรับร่วมจากองค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549  และหลังจากนั้นก็ได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAB) เมื่อเดือนสิงหาคม 2549  ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวนทั้งสิ้น 51 ห้องปฏิบัติการ มีขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง เช่น น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล  อาหารสัตว์  ภาชนะผลิตภัณฑ์ยางพารา  เครื่องหนังและพลาสติก  เคมีภัณฑ์  กระดาษ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการภาคเอกชน  เป็นต้น  ซึ่งแม้ว่าจำนวนห้องปฏิบัติการการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการยังมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการทั้งหมด  แต่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก็ยังยืนยันที่จะให้ความรู้ช่วยเหลือและสนับสนุนในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้มีความนิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  
                นอกจากการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการแล้ว  การทดสอบความชำนาญก็ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างห้องปฏิบัติการในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของตนอยู่เสมอ  การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับห้องปฏิบัติการในการรักษาประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการ  และจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่จะมาใช้บริการการรับรองจากห้องปฏิบัติการด้วย  

  

 

                ด้าน นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  สืบเนื่องจากกรอบความตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization – WTO) ที่ยอมให้นำการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและการรับรอง  โดยใช้มาตรการการับรองระบบงานของหน่วยรับรองที่ให้บริการต่าง ๆ มาเป็นมาตรการในการนำเข้าสินค้าได้ ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ  โดยการจัดระบบการมาตรฐานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับระบบของสากล  โดยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council-NAC) มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการด้านการรับรองงานด้านการมาตรฐานของประเทศ  เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันกับประเทศต่าง ๆ และมีความสอดคล้องกับระบบสากล  ซึ่งในระยะแรกมีสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงานทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  ต่อมากิจกรรมการรับรองระบบงานทวีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ  ทำให้ภาครัฐได้ขยายกิจกรรมการรับรองงานตามความจำเป็นในสาขาต่าง ๆ เพิ่มเติม  โดยปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การรับรองระบบงาน ดังนี้  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รับรองระบบงานหน่วยรับรอง  หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับรอง ระบบงานห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกซื เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข  และด้านการแพทย์  และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  รับรองระบบงานหน่วยรับรอง  ระบบความปลอดภัยของอาหารหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และการปฏิบัติการทางการเกษตรที่มี (Good Agricultural Practice, GAP)  การรับรองระบบงานดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า  ลดการตรวจสอบช้ำจากคู่ค้า  ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
                ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของประเทศเป็นเอกภาพ  จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551  ขึ้น  โดยให้มีคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และประสานงานด้านการมาตรฐานของประเทศไทย  ให้เกิดความเป็นเอกภาพ  และมีประสิทธิภาพ  สำหรับการสัมมนาในวันนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของ กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข  ที่จะร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเตรียมตัวเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไป  
 

 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-333-3700 ต่อ 3732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป