กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นิทรรศการ "ฝ่าวิกฤตโลกร้อน (Save the Earth)" ค้นพบหนทางง่ายๆ สู่การลดภาวะโลกร้อน

นิทรรศการ "ฝ่าวิกฤตโลกร้อน (Save the Earth)" ค้นพบหนทางง่ายๆ สู่การลดภาวะโลกร้อน

พิมพ์ PDF

 

   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "ฝ่าวิกฤตโลกร้อน (Save the Earth)" ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมค้นพบหนทางง่ายๆ สู่การลดภาวะโลกร้อน 
 


   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วท. กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการว่า ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนล้วนแล้วแต่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งจากสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต จะเห็นว่าโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด โดยเฉพาะน้ำและพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ที่สำคัญ คือ วิกฤตการณ์โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลพวงได้ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหาย สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก แต่ปัญหาเหล่านี้จะบรรเทาเบาบางลงได้ หรือได้รับการแก้ไขอย่างถาวร ก็ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคม ภายใต้ฐานความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์

   ด้าน ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่คนไทย ทุกเพศ ทุกวัย และทุกพื้นที่ ในโอกาสที่ปีนี้ เป็นปีที่ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” จะเปิดให้บริการแก่สังคมไทยมาครบ 10 ปีในวันที่ 8 มิถุนายน 2553 และวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งปีนี้มีคำขวัญว่า "Many Species One Planet One Future" "ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก" อพวช. จึงได้พัฒนาชุดนิทรรศการ “ฝ่าวิกฤติโลกร้อน” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และเรียนรู้ถึงวิธีการปฎิบัติในการป้องกันและลดสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน และกระตุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
 


   การดำเนินงานนิทรรศการนี้ นอกจากการจัดแสดงด้วยนิทรรศการแล้ว ยังได้พัฒนากิจกรรมเสริมอีกหลายรายการ เช่น Walk Rally ละครวิทยาศาสตร์ การเสวนา เป็นต้น นิทรรศการชุดนี้ จะจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. นับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน เป็นต้นไป จนถึง 31 ธันวาคม 2553 ก่อนที่จะปรับปรุงให้เป็นชุดนิทรรศการเคลี่ยนที่ตระเวนจัดแสดงไปพร้อมกับ "คาราวานวิทยาศษสตร์ อพวช." ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของไทยต่อไป

ผู้เขียนข่าว : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าวโดย : สุนิสา ภาคเพียร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป