กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ

ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ

พิมพ์ PDF

    เป็นภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้องทางเรขาคณิตตามวิธี การทางโฟโตแกรมเมตรี ทำให้เป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบระยะทางที่แท้จริงได้ เนื่องจากลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมโดยทั่วไปจะมีความผิดเพี้ยนทางตำแหน่งอัน เนื่องมาจากการเอียงของกล้องบันทึกภาพ (Tilt displacement) และการเปลี่ยนตำแหน่งเนื่องจากความสูงต่ำของภูมิประเทศ (relief displacement) ภาพออร์โธ เน้นการปรับแก้การเปลี่ยนตำแหน่ง โดยใช้ข้อมูลความสูงต่ำของประเทศในการปรับแก้ ซึ่งภาพที่ผ่านการแก้จะมีความถูกต้องทางแนวราบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะแผนที่ภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบ ออร์โธที่ สทอภ. สามารถใช้บริการได้ขณะนี้ประกอบไปด้วยภาพถ่ายออร์โธ มาตราส่วน 1:25,000 จากดาวเทียม SPOT-5 โดยให้บริการในลักษณะภาพสี มีรายละเอียดของจุดภาพ2.5 เมตร ผู้ใช้สามารถเลือกภาพบริเวณที่ต้องการได้โดยการกำหนดจุดพิกัดตามมุมภาพ และสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้ทั้งแบบภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Image Map)
    ผลการจัดทำภาพถ่ายแบบออร์โธ ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม SPOT-5 Pan sharpening ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่ 63 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธ์ุ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทราชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรีเพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนครสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคายหนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี
ประโยชน์ของผลงาน
    ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของการปรับปรุงความทันสมัยของแผนที่ฐานและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมใช้แบบอื่นๆ ได้แก่ แผนที่ตัวเมือง แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่วัฒนธรรม เป็นต้น เนื่องจากภาพถ่ายแบบออร์โธเป็นภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้อง เชิงตำแหน่งด้วยวิธีการปรับแก้ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ทำให้สมรรถนะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งและระยะที่แท้จริงได้
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    - ความมั่นคง ภัยพิบัติ
    - การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป
    - การประกอบอาชีพระดับครัวเรือน
    - โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป