กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า

โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า

พิมพ์ PDF

    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 กำหนดให้กรมป่าไม้สำนกั งานการปฏริ ปู ทดี่ นิ เพอื่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รว่ มกบั กระทรวงวทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม(สผ.) เร่งสำรวจสภาพพื้นที่ในเขตที่จะปฏิรูปที่ดินตามร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนด เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 13 ฉบับ โดยละเอียดแล้วรายงานต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ภายใน 2เดือน ตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองคณะที่ 5 ต่อมามีมติเพิ่มเติมให้กรมป่าไม้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการสำรวจสภาพป่าในเขตที่จะปฏิรูปที่ดินตามร่างพระราชกฤษฎีกาในครั้ง นี้ด้วย แล้วเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง คณะที่ 5พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนดให้เป็นเขต ปฏิรูปที่ดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในรูปของข้อมูลเชิงเลข (Digital Form Data) ที่มีพิกัดตำแหน่งที่ถูกต้องในขนาดมาตราส่วน 1:50,000 ในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ ส.ป.ก. กรมป่าไม้ และ สทอภ. โดยดำเนินงานภายใต้โครงการตรวจสอบสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะ กำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งผลจากการตรวจสอบสภาพป่าฯ จะต้องร่วมกันพิจารณาตรวจสอบสภาพป่า และยอมรับร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการโดยจะดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าทั้งหมด 190 ป่า สทอภ. ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าฯ ปี 2536 และ 2546 จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า ในระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน (สิงหาคม 2548 - พฤษภาคม 2549) และนอกจากนี้ทาง ส.ป.ก. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สทอภ. พิจารณาตรวจสอบเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าอีกจำนวน 5 ป่า ในพื้นที่จังหวัดเลย ขอนแก่น อุบลราชธานีนครสวรรค์ และชุมพร ซึ่ง สทอภ. ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ได้ดำเนินโครงการตรวจสอบสภาพป่าฯ ระยะที่ 2 และป่าเพิ่มเติม (5 ป่า)
ประโยชน์ของผลงาน
    แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงพื้นที่ป่าในเขตปฏิรูปที่ดินตามร่างพระราชกฤษฎีกา มาตราส่วน 1:50,000 ทั้งแบบกระดาษและข้อมูลเชิงเลข จำนวน 111 ระวาง
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรป่าไม้

สาขาผลงาน : การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
สำนักงานภูมิสารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป