กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

พิมพ์ PDF

    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้กำหนดภารกิจสำคัญในการบูรณาการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและข้อมูลภูมิ สารสนเทศสู่ท้องถิ่น โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนเชิงพัฒนาของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและสนใจที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การดำเนินงานประกอบไปด้วยการนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตาม ยุทธศาสตร์จังหวัด การสนับสนุนข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลางและรายละเอียดสูง เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินการภายใต้การอบรมขั้นสูงสำหรับบุคลากรระดับบริหาร และการสนับสนุนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเฉพาะเรื่อง เพื่อการประกอบพิจารณาดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
    แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง (High Resolution Image Map) สทอภ. ได้ทำการพัฒนาภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ใน ลักษณะแผนที่ภาพถ่าย โดยทำการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งและความสูง เพื่อให้ได้ค่าความถูกต้องเชิงพื้นที่ในระดับที่สามารถนำมาใช้จัดทำแผนที่ มาตราส่วนใหญ่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ตรวจสอบ ติดตามสภาพปัจจุบันของชุมชน การขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและเป็น ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาว เทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยคัดเลือกให้เหมาะกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ประโยชน์ของผลงาน
    ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้และข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการตาม ยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยจังหวัดสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในจังหวัด นั้นๆ หรือนำไปส่งเสริมสนับสนุนการบริหารพัฒนาจังหวัด เช่น ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทำแผนที่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
    โดยโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากกับจังหวัดต่างๆ โดยแต่ละจังหวัดก็มียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไป เมื่อมีการนำเอาข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้ มาใช้ ทำให้งานของจังหวัดนั้นๆ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับงานในด้าน ต่างๆ ของจังหวัดโดยเฉพาะการนำไปจัดทำแผนที่เพื่อการบูรณาการจังหวัด

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    - ความมั่นคง ภัยพิบัติ
    - การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป
    - การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน :  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป