กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552

รมว.วท มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552

พิมพ์ PDF

 

 

 

 

 

     วันนี้ (10 พฤษภาคม 2553) เวลา 14.00 น. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2552  และรับมอบของที่ระลึกจากคุณอมร  จันทร์สมบูรณ์  มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
     ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  โครงการนี้มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านมาร่วมตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประดิษฐ์ ผลงานหลายชิ้นได้ผลิตออกมาจำหน่ายแล้ว  การทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องถึง 16 ปี  จากความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีเครื่องมือ มีเครื่องจักรกลที่จะช่วยทำให้เกษตรกรทำงานได้ดีขึ้น  ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ที่ต้องการผลักดันให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำผลงานไปต่อยอด เชื่อมโยงกับเอกชนมากที่สุด เพื่อเกิดมูลค่าเพิ่มทางพาณิชย์ เชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย  ตามนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  กล่าวต่อว่า จากผลงานประดิษฐ์ที่ส่งเข้ามา เป็นการยืนยันได้ว่า คนไทยมีความรู้ความสามารถ มีจินตนาการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ  สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่  แข่งขันได้  ลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
 
     นางนิตยา พัฒนรัชต์   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดเผยว่า โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและความภูมิปัญญาของนักประดิษฐ์ไทย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อ เปิดโอกาสในการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นให้เกิดการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์และก้าวหน้าทันสถานการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันและสนับสนุนผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์โดยฝีมือคนไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาสู่ภาคการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สำหรับการดำเนินการโครงการประกวดในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์และคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในหัวข้อ เครื่องจักรกล  พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 58 ผลงาน ซึ่งจากการตัดสินของคณะกรรมการได้ผู้ชนะการประกวด 7 ผลงาน ได้แก่
 
รางวัลที่ 1 รถตัดหญ้าจอมพลัง โดย นายวิราษ เหรียญทอง    จาก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
รางวัลที่ 2 เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด โดย นายวิเชียร แก้วมณี จาก วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
 
รางวัลที่ 3 ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร
              โดย นางจันทิมา ชั่งสิริพร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          
 
 
 
 
 

     รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล ได้แก่
                   - เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก โดย นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                   - ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์ โดย นายอรรถพร สุบุญสันต์นักประดิษฐ์อิสร
                   - เครื่องผสมเอนกประสงค์ โดย นายธีรศักดิ์ อินทร์สิงห์   นักประดิษฐ์อิสระ
                   - เครื่องยอดเมล็ดพันธ์พืช   โดย นายมังกร สุพรรณชาติ   นักประดิษฐ์อิสระ
 
     ซึ่งการประกวดครั้งนี้ เงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 650,000 บาท   นางนิตยา พัฒนรัชต์    กล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เขียนข่าว  :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 233 3700  ต่อ 3732

ถ่ายภาพโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 233 3700  ต่อ 3732
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป