กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ จัดประชุมบูรณาการ พร้อมโชว์ผลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด

ก.วิทย์ จัดประชุมบูรณาการ พร้อมโชว์ผลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด

พิมพ์ PDF

            

                นายศิริชัย  เขียนมีสุข รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ครั้งที่ 4) : สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ  ยโสธร)” พร้อมโชว์ผลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัดและเครื่อข่ายคลินิกเทคโนโลยี และสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัด โดยมีนายสุรพล  สายพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมในพิธีเปิด  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  โฮเทล  แอนด์  คอนเวนชันเซ็นเตอร์  จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 


             นายศิริชัย  เขียนมีสุข รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนางานจังหวัด  และยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานดังกล่าว โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ใช้กลไกคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัด และทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง  ซึ่งขณะนี้  กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงและกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัดแล้ว โดยมีการประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง PCSO กับผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 
             ที่ผ่านมาสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 อันประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ  และยโสธร  กับกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชนในวันนี้  เพื่อพิจารณาเชื่อมโยงนโยบาย แนวคิด และรูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ  กับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน ในการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด  ในทิศทางที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ข้อจำกัด ตลอดจนศักยภาพ และโอกาสของแต่ละจังหวัด ในการรองรับทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ  และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติต่อไป  และขอขอบคุณจังหวัดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการจัดประชุมฯ  รวมทั้งขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านในการเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อย
             ด้าน นางสาวเสาวณี  มุสิแดง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ในการทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่  20 เมษายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาจังหวัด และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัด ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief  Science Officer : PCSO)  และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจังหวัด และประสานการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง
            

                  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ เพื่อหารูปแบบ (model) ที่เหมาะสม ในการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 350 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ  และยโสธร  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะมีการเสวนา ถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัด ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้าและบริการ  รวมทั้งการแก้ปัญหาในการผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  รวมทั้งเกิดแนวคิดที่จะนำเสนอในที่ประชุมกลุ่มย่อยในช่วงบ่ายนี้  เพื่อให้ได้รูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด  รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป
             นอกจากนี้  ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยพัฒนาของหน่วยงนในสังกัด และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในภูมิภาค  และการสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผลงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อขอรับบริการอีกด้วย

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร โทร.02-333-3700 ต่อ 3732
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป