กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.คุณหญิงกัลยา ลุยลงพื้นที่เพชรบุรี ร่วมงานบูรณาการจังหวัด

ดร.คุณหญิงกัลยา ลุยลงพื้นที่เพชรบุรี ร่วมงานบูรณาการจังหวัด

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณ พนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมชะอำลองบีช จ.เพชรบุรี พร้อมเยี่ยมชมโครงการภายใต้การสนับสนุนของคลินิกเทคโนโลยี ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามรอยพระราชประสงค์หุบกะพง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552

 

 

 

 

 

 

            ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช กล่าว ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายสนับสนุนการบูรณาการงานด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มจังหวัดบูรณาการ โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มจังหวัด เพื่อนำศักยภาพของกลุ่มจังหวัดมาผนวกกับความรู้อันเกิดจากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่มีฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยี ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตดูแลทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และครอบครัว สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ภาย ใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดจากฐานภายในอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ และในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและ จังหวัด เพื่อประสานเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน มีการต่อยอดซึ่งกันและกัน  โดยให้ท้องถิ่นและจังหวัดเป็นตัวตั้ง โดยพิจารณานำแผนงานที่ชุมชนและท้องถิ่นมีอยู่แล้ว มาประสานกับราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง

           จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการตามรอยพระราชประสงค์หุบกะพง ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลไม้ให้กลุ่มสตรีชุมชนตำบลเขาใหญ่  และ ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผ้ามัดย้อมแก่กลุ่มป่านศรนารายณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิคการย้อมแบบใหม่  ทั้ง นี้ กลุ่มสมาชิกได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการย้อมผ้าป่านที่ได้รับจากการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยย้อมผ้าและป่านด้วยวิธีการมัดย้อมทำให้เกิดสีต่างระดับ สามารถถึงดูดใจผู้ซื้อได้มากขึ้น  โดยพบว่าในร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยวิธีใหม่มากกว่าร้อยละ 50

            นอกจากนี้ ในการประชุมบูรณาการฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผลงานมาสาธิตและแสดงนิทรรศการอย่างหลากหลาย ได้แก่

 

หน่วยงาน ผลงานที่มาแสดง
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

- สาธิต เยลลี่มะนาว

- การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  - การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวกับพลังงานนิงเคลียร์และความปลอดภัยแก่ประชาชน
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

- การแปรอาหารและเครื่องดื่ม

- การผลิตไวน์ผลไม้

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP

 สถาบันมตราวิทยาแห่งชาติ (มว.)

- การเปรียบเทียบการวัดเวลาทาง Internet
และโปรเตอร์

- เอกสารประชาสัมพันธ์

 สถาบันแสงซินโครตรอนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สซ.)

- ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน

- เครื่องระบบสุญญากาศ

- เอกสารประชาสัมพันธ์

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (นว.) - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)  - โครงการ ITAP สันบสนุนเอกชน
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

- ชุดนิทรรศการพาลาโบล่า

- การให้ข้อมูลบริการดาวเทียม

- การนำเสนอข้อมูลดาวเทียม THEOS

- โบ่สเตอร์ดาวเทียม THEOS

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.)

- อุปกรณ์เครื่องเล่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- เอกสารแนะนำ อพวช.

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.)

- Pop up แนะนำสถาบัน

- Roll up แนะนำสถาบัน

- หนังสือสอนดาราศาสตร์

- โมเดลทรงกลมท้องฟ้า

 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

- Pop up แนะนำสถาบัน

- Brochure แนะนำสถาบัน

- การเพิ่มมูลค่าจากเศษไหม

- อาหารฉายรังสีพร้อมตัวอย่าง

- หลามหมูยอ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป