กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ร่วมเอกชน สร้างต้นแบบรถตัดอ้อยราคาถูก..ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

ก.วิทย์ฯ ร่วมเอกชน สร้างต้นแบบรถตัดอ้อยราคาถูก..ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

พิมพ์ PDF

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ กรอ.วท. เล็งเห็นความสำคัญเกษตรกรชาวไร่อ้อย พร้อมตอบสนองความต้องการเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยพัฒนาสร้างรถตัดอ้อยต้นแบบ ราคาประหยัด    ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอย  ตั้งเป้า 3 ปี มีรถตัดอ้อยฝีมือคนไทยใช้งานไม่น้อยกว่า 300 คัน
    นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเลขานุการ กรอ.วท. เปิดเผยถึงความเป็นมาของโครงการพัฒนารถตัดอ้อยต้นแบบ ว่า   “สืบเนื่องจากมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ เรื่อง โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย เพื่อแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้และการขาดแคลนแรงงาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เสนอโดยมีเป้าหมายกำหนดว่า ภายใน 3 ปี จะต้องมีการใช้รถตัดอ้อยเพื่อการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 300 คัน และจะต้องมีปริมาณอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดทำวงเงินสินเชื่อสำหรับปล่อยกู้ให้กับชาวไร่อ้อยปีละ 1 พันล้านบาท ในระยะเวลา     3 ปี (2553-2555) รวม 3 พันล้านบาท โดยขอให้คิดดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษให้กับชาวไร่อ้อย นำไปจัดซื้อรถตัดอ้อยมาใช้ในไร่อ้อยของตนเอง (รถตัดอ้อยนำเข้ามีราคาประมาณ 10-15 ล้านบาท/คัน) โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ 6 ปี

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา        โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน  ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ โครงการวิศวกรรมย้อนรอย ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนารถตัดอ้อยต้นแบบ ที่เหมาะสมกับชาวเกษตรกรไร่อ้อยในประเทศไทย โดยฝีมือคนไทย เพื่อลดการนำเข้ารถตัดอ้อยจากต่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลทางการเกษตรของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ มติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552

    นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนผู้มีศักยภาพในการผลิตรถตัดอ้อย เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานพัฒนารถตัดอ้อยต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอย มาอย่างต่อเนื่อง    จนทำให้ได้ข้อสรุปคุณสมบัติเบื้องต้นของรถตัดอ้อยต้นแบบที่จะทำการพัฒนา  โดยเป็นรถตัดอ้อยขนาดกลาง ราคาไม่เกิน   3 ล้านบาท สามารถตัดอ้อยในพื้นที่เพาะปลูกแบบชาวบ้านได้  และขณะนี้ได้คัดเลือกผู้ดำเนินโครงการ    ที่เหมาะสมแล้วโดยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ และให้สมาคมเครื่องจักรกลไทยเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรต้นแบบ พร้อมยินดีร่วมสนับสนุนงบเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 9 เดือน หรือให้เสร็จทันเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยที่จะออกในฤดูกาลนี้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553 ” 

คุณสมบัติรถตัดอ้อยตันแบบ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนพัฒนา ได้แก่
•    กำลังการตัดอ้อย สามารถตัดอ้อยได้ 60 ตัน/วัน
•    ทำงานกับสภาพแปลงปลูกอ้อยของประเทศไทยที่ระยะระหว่างร่องปลูกมีความกว้างประมาณ 1.2 – 1.3 เมตร (ภาคอีสาน) และกว้างประมาณ 1.5 เมตร (ภาคกลาง)
•    สามารถตัดอ้อยสด อ้อยล้ม อ้อยมีความหนาแน่นและสามารถแยกยอดอ้อยกาบใบอ้อยออกทิ้งได้
•    สามารถขนอ้อยที่ตัดแล้วขึ้นรถบรรทุกอ้อยได้โดยตรง
•    ตัดอ้อยได้ชิดดินโดยไม่ทำให้ตอใต้ดินแตกและตอถูกถอน
•    เมื่อผลิตแล้วราคาขายต่ำกว่านำเข้า ประมาณ 50%

ข้อมูลข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป