กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เตรียมจัดประชุมเคมีนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เตรียมจัดประชุมเคมีนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

พิมพ์ PDF

   

   ดร.สุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภาณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on 14th Asian Chemical Congress 2001 หรือ 14ACC ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2554  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทางการวิจัยที่มีความทันสมัย และประสบการณ์ทางด้านเคมี  รวมทั้งให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพสู่สายตาของโลก  โดยมี รศ.ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
             ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า การประชุม 14ACC ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2554  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการสร้างสมรรถนะให้กับประเทศไทย  เห็นว่ากิจกรรมเช่นนี้เป็นการสร้างเสริมสมรรถนะให้กับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียให้เข้มแข็งได้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมระดับนานาชาติ เพราะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป  การจัดประชุมฯ ในประเทศไทยจะทำให้นักวิชาการของไทยเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลและสามารถจะนำผลงานมาแสดงได้ด้วย  ซึ่งไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อยากให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ เพื่อนักวิทยาศาสตร์จะได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร  อุตสาหกรรม  ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
             ด้าน รศ.ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า  การประชุม 14ACC เป็นการประชุมของสมาชิกซึ่งเป็นสมาคมในประเทศอาเซีย 28 ประเทศ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก  ซึ่งการเป็นเจ้าภาพนั้น จะต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านวิชาการ  และปีหน้า ค.ศ. 2011 ได้รับการประกาศจาก International Union of Pure and Appiled Chemistry (IUPAC) และ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ให้เป็นปีเคมีสากล International Year of Chemistry (IYC2011) เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและคุณประโยชน์ของวิทยาศาสตร์สาขาเคมีที่มีต่อมนุษยชาติ การประชุม 14ACC ที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นการประชุมทางเคมีระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุในภูมิภาพ  เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของปีเคมีสากลที่ต้องการจะส่งเสริมความสนใจในสาขาวิชาเคมีของสาธารณะโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่  กิจกรรมภายใต้ปีเคมีสากลมุ่งหมายที่จะให้เกิดความตระหนักถึงการศึกษาทางเคมีในฐานะศาสตร์ที่สร้างสรรค์และมีความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร น้ำ สุขภาพ พลังงาน การคมนาคม และด้านอื่น ๆ 
             สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดหัวข้อ “Contemporary Chemistry for Sustainability and Economic Efficiency” เป็น Theme หลักของการประชุม 14ACC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพบปะ  แลกเปลี่ยนความรู้  งานวิจัยที่มีความทันสมัย ประสบการณ์และทัศนคติระหว่างนักวิชาการ  นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา  รวมทั้งผู้สนใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเคมีไทยทั้งจากภาควิชาการ  ภาครัฐ  และภาคเอกชนได้แสดงศักยภาพด้วยการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยของตนในเวทีระดับโลก รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายและแนวคิดจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากนานาชาติ  และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลทางเคมี ได้แก่ Dr. Yuan Tseh Lee ผู้ได้รับรางวัลโนเบลประจำปี 1986 และ Dr.Ada E. Yonath ผู้ได้รับรางวัลโนเบลประจำปี 2009 ร่วมเป็นวิทยากร  อีกทั้งยังมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 100 คนเข้าร่วมบรรยายด้วย  ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาทางเคมี นำไปสู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศไทยและสังคมโลก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เชื่อมั่นว่าการประชุม 14ACC ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2554  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  นี้จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ที่จะผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป