กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 7

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 7”  (Science and Technology for Country Development)  และมอบถ้วยรางวัลให้ละครเรื่อง “ลูกสาวกำนัน” ซึ่งเป็นละครที่นำเสนอแนวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับวิถีทางการเกษตร อินทรีย์อย่างเป็นขั้นตอน ในโอกาสเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี และครบรอบ 23 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ สายทอง  อมรวิเชษฐ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน   ณ  ห้องประชุม S-106 อาคารบรรยายรวม 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม 2552  


                  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  การนำการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 7”  มาจัดในงานเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี เป็นการให้การเรียนรู้อย่างสนุก  เป็นการเปิดเวทีให้คนในวงการวิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  งานเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปีจะทำให้เยาวชนได้เห็นปรากฏการณ์  ได้ร่วมแสดงและสนุกสนานกับการเรียนรู้โดยไม่ถูกบังคับ  ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สอดแทรกในทุกภาคส่วนของชีวิต  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลเน้นให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษาจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้  เราทุกคนต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางใดทางหนึ่ง  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติให้เรียนรู้ และได้ขยายสาขาไปที่จามจุรีสแควร์อยากให้ไปเยี่ยมชม  นอกจากนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ประสานขอพื้นที่ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด  ทั้งนี้ ประชาชนในต่างจังหวัดก็จะมีคาราวานวิทยาศาสตร์ให้ได้สัมผัส  
                    รองศาสตราจารย์ สายทอง  อมรวิเชษฐ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  โครงการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ”  เน้นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม  อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำความรู้และข้อมูลวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป  
                     การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 7”  (Science and Technology for Country Development)  ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิ  การเสนอผลงานบรรยายจำนวน 15 เรื่อง  และแบบโปสเตอร์จำนวน 44 เรื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเวทีให้กับคณาจารย์  นักวิจัยและนักวิชาการ  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยให้สาธารณชนได้รับรู้  และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี และครบรอบ 23 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิทยากรในการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์  ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 200 คน
   

    

   

   

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี 2559 (NAC 2016) 2 เมษายน 2559
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
» สดร. จับมือ สสวท. เปิดเวทีนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
» กระทรวงวิทย์ฯ ดันดาราศาสตร์จัดประชุมวิชาการเพื่อเยาวชนระดับชาติครั้งแรกของไทย
» รมว.วท.เปิดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2014 “ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง
» ดร.พีรพันธุ์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium
» สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ หนึ่งศตวรรษนิวเคลียร์ไทย กับอนาคตในทศวรรษหน้า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป