รอง นรม. พร้อม รมว.วท.ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จ.บุรีรัมย์ และจ.นครราชสีมา

พิมพ์


 

   รอง นรม. พร้อม รมว.วท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภัยแล้งที่ จ.บุรีรัมย์ และเตรียมนำโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ของชุมชน ภายใต้ วท.เป็นต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน
 


  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งทั้งหมด 23 อำเภอ และเตรียมนำโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ของชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านต้นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วท. ที่ประสบผลสำเร็จของ หมู่บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านโนนรัง ต.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน โดยจะกระจายสู่จังหวัดต่างๆ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 


   ในการนี้ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งบรรยายสรุปโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ของชุมชนใน ต.ชุมแสง  ต.หนองโบสถ์ และ ต.ทุ่งแสงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบผลสำเร็จ ด้วยการขุดลอกคลองส่งน้ำและทำแก้มลิง กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นจากครัวเรือนละ 20,000 – 30,000 บาทต่อปี เป็นครัวเรือนละ 100,000 บาทต่อปี
 


   จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจเยี่ยม บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และรับฟังบรรยายสรุปโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน โดยนายจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการแหล่งน้ำและที่ดิน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ด้วยการขุดสระน้ำประจำไร่นาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรผสมผสานตลอดทั้งปี ทำให้การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งดำเนินการให้ชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยการทำบัญชีครัวเรือนและวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
 


   ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีและภูมิใจที่โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ของชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านต้นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วท. เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน และพร้อมขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

------------------------------------------------
 

ผู้เขียนข่าว : นางอภิญญา  ตันติรังสี  หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 2333 3727

 

 

Tags โครงการ - จัดการน้ำ - ภัยแล้ง
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» Satellite ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง
» โครงการยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9 เมษายน 2559
» ภารกิจการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาไฟป่าหมอกควันด้วยวิทยาศาสตร์, เดินหน้าผลิตชิ้นส่วนระบบราง 19 มีนาคม 2559
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» ก.วิทย์ ระดมผู้เชี่ยวชาญรัฐ-เอกชนโครงการวิจัยของบปี 60
» โครงการ เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» กระทรวงวิทย์ฯ เปิดบ้านศาลาดิน ห้องทดลองเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำชุมชน