กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช.กระทรวงวิทย์ฯ แถลงมอบทุน 20 ล้านบาท สานต่องานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประเทศ

สวทช.กระทรวงวิทย์ฯ แถลงมอบทุน 20 ล้านบาท สานต่องานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารประเทศ

พิมพ์ PDF

 

 

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานพิธีมอบทุนและลงนามในสัญญาให้ทุน 2 นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2553 แก่ ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้โครงการ การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ และ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้โครงการ ระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพภาคใต้ โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  รศ.นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ วันที่ 19 มีนาคม 2553

 

 

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการแสวงหากลไก นโยบาย เพื่อเอื้ออำนวยให้นักวิจัยได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ  โครงการทุนนักวิจัยแกนนำซึ่งเป็นทุนขนาดใหญ่นี้ จะช่วยให้นักวิจัยมีความคล่องตัวในการทำงาน และสามารถทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

     ด้าน รศ.ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช.ได้รับข้อเสนอโครงการผลงานจากนักวิจัยชั้นนำและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ซึ่งทุกโครงการจะผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เป็นที่ยอมรับ และคณะกรรมการทุนนักวิจัยแกนนำ โดยการคัดเลือก จะพิจารณาจากคุณสมบัติและศักยภาพของหัวหน้าโครงการที่จะนำทีมวิจัยบรรลุจุดมุ่งหมาย ทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม  การพัฒนากำลังคน รวมไปถึงการมีศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้ากับภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคม  โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีอยู่นำไปพัฒนาต่อยอด จนมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำๆไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณประโยชน์หรือเชิงพาณิชย์ได้

     ผู้อำนวยการสวทช. กล่าวต่อว่า ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2553 ท่านแรก คือ ศ.ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์  อาจารย์จากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาการอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพที่มีศักยภาพสูงสุดของประเทศไทยในขณะนี้  ภายใต้โครงการดังกล่าว ท่านและทีมวิจัยมุ่งเน้นในการพัฒนาการอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพต่างๆ ทั้งในแง่ของความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และในแง่ของการใช้พลังงาน อาทิ การพัฒนาขนมขบคี้ยวไร้น้ำมัน  กระบวนการผลิตข้าวนึ่ง  การอบแห้งผลไม้ เป็นต้น  ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ  อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตผลดังกล่าวในระดับนานาชาติ  รวมไปถึงการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ตลอดจนผลิตบัณฑิตทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศต่อไปท่านที่สอง คือ ศ.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์  สังกัดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ท่านเป็นนักระบาดวิทยาที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบสุขภาพทางด้านสังคม  เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้  จากการได้รับทุนในครั้งนี้ ศ.นพ.วีระศักดิ์และทีมวิจัย จะดำเนินการวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชน เช่น ปัญหาแม่และเด็ก  ปัญหาฟันผุ  และโรคติดเชื้ออื่นๆ  นอกจากนี้ ยังจะทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชกระท่อมซึ่งเป้นปัญหาพิเศษของภาคใต้  รวมถึงการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคใต้อีกด้วย โดยหวังว่าผลงานวิจัยจะสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนด้านการพัฒนาสุขภาพประชาชนของประเทศในอนาคต     ด้าน รศ.นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ เป็นการให้ทุนแก่กลุ่มวิจัยที่ทำงานในขอบเขต 4 เทคโนโลยีหลัก 8 คลัสเตอร์งานของสวทช. มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถให้ได้ทุ่มเวลาและสติปัญญาในการทำงานวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที่  โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายงานวิจัยที่เข้มแข็ง  มีความเชื่อมโยง  และความคล่องตัวในการทำวิจัย  ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่วงการการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจละความภาคภูมิใจในเส้นทางสายอาชีพนี้  ที่ผ่านมา สวทช. ได้สนับบสนุนทุนในลักษณะเดียวกันนี้ คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ ที่เน้นเฉพาะงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 13 โครงการ และสามารถผลิตผลงานได้อย่างดีเยี่ยม อาทิ ผลิตภัณฑ์ 5 ต้นแบบ  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 2002 เรื่อง  สิทธิบัตร 11 เรื่อง  และสามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอกอีกกว่า 100 คน  นอกจากนี้ยังมีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณชน และได้ต่อยอดสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์อีกหลายผลงาน

 

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวอุษา  ขุนเปีย  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2333 3700 ต่อ 3732

ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2333 3700 ต่อ 3728

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป