กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ จับมือ ปตท.เคมิคอล สานต่อโครงการบริหารจัดการน้ำ จ.ระยอง

กระทรวงวิทย์ จับมือ ปตท.เคมิคอล สานต่อโครงการบริหารจัดการน้ำ จ.ระยอง

พิมพ์ PDF

กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดระยอง” เพื่อพัฒนาและสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดระยองให้เกิด ประสิทธิภาพ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ณ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552

 

 

 

 

            ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความยินดี ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และจังหวัดระยอง ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัด ระยอง ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จะได้นำผลงานวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ

             รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังกล่าวถึงความสำเร็จของโครงการฯ ในปี 2548 ว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ร่วมกับจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้ำ โดยทำการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง และสำรวจพื้นที่ จนได้ข้อสรุป และสามารถกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น กระทั่งนำมาสู่ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กับ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และจังหวัดระยอง ในการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่แก้มลิง บริเวณคลองทับมา จังหวัดระยอง ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

            ใน ปี 2552 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด มหาชน ยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงร่วมกันจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่แก้มลิง ลุ่มน้ำปะแสร์ ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง โดยการปรับปรุงสภาพพื้นที่และศึกษาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปะแสร์ ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาระบบสำรองน้ำเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งน้ำท่วมและน้ำ แล้งในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง และแหล่งน้ำฉุกเฉินสำหรับการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม

            โครงการ บริหารจัดการน้ำจังหวัดระยองครั้งนี้ นับเป็นการสร้างระบบและแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งเกิดกิจกรรมต่อยอดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ และพัฒนาพื้นที่แก้มลิง อันจำนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
» พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY
» รองนายกฯ ยงยุทธ เยี่ยมชมความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
» TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป