กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ พัฒนาภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ

ก.วิทย์ฯ พัฒนาภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ

พิมพ์ PDF

(7 มีนาคม  2552) ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำ: ผู้นำที่เป็นเลิศ ทีมที่เป็นเลิศ ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ” โดยมีผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยข้าราชการการเมือง ข้าราชการ ประจำ และพนักงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กว่า 30 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

           ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณ พนิช กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการแสวงหาแนวทาง หรือทักษะมุมมองเชิงการบริหาร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงได้ปรับใช้ในการพัฒนางานบริหารด้าน ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และการที่ตนเองทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมากนัก เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมุ่งปฏิบัติภารกิจสำคัญเป็นหลัก  ดังนั้น ในวันนี้จึงเป็นสิ่งดีที่ได้มาร่วมกลุ่มสัมมนากับทุกท่านด้วย ทำให้ได้มีเวลาพูดคุยและทำความเข้าใจกันมากขึ้น  เพื่อ ร่วมดำเนินงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคมได้

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดิฉัน เคยมีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำมาแล้วครั้งหนึ่ง และเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าว ช่วยให้เราในฐานะผู้บริหารมีมุมมองใหม่ๆ ขยายกรอบความคิด มองและคิดวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ เกิดการทำงานเป็นทีมส่งผลให้งานก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาค ส่วน”

            ด้าน ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า “การสัมมนาครั้งนี้ กำหนด จัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 7-8 มีนาคม 2552  มีผู้ร่วมสัมมนา จำนวน 34 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรี  เลขานุการ รัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ในการจัดหลักสูตรการพัฒนาผู้นำตามแนวทางของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก  โดยมีหัวข้อการสัมมนา ได้แก่ กรอบความคิดบุคคลแบบองค์รวม  ระดับของการมีส่วนร่วม ภารกิจหลักของผู้นำที่เป็นเลิศ  ความไว้วางใจ คุณลักษณะและความสามารถ พันธกิจที่ชัดเจนและพันธกิจร่วมกันของทีม การสร้างระบบที่สอดคล้อง การปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ  และการปลดปล่อยศักยภาพของคน ซึ่งตลอดการสัมมนาทุกคนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกระบวนการ”

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป