กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ให้ความรู้แก่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ รุ่นที่ 1

ก.วิทย์ฯ ให้ความรู้แก่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ รุ่นที่ 1

พิมพ์ PDF

 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า  60 คน
 


     รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม  2553
 


  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและนโยบายในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประชาชน  จึงดำเนินโครงการต่างๆ ในด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในชุมชน อาทิ โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คลินิกเทคโนโลยี, อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูรณาการจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การดำเนินการดังกล่าวสื่อมวลชนถือเป็นกลไกสำคัญ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอด และพัฒนาพื้นที่ในชุมชนของตนเองได้ 
 


  รศ.ดร. วีระพงษ์   กล่าวทิ้งท้ายว่า  การอบรมหลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง” ในพื้นที่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ  เพื่อเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป


ผู้เขียนข่าว  :  กมลวรรณ  เอมสมบูรณ์
  
ภาพ :  ชัชวาล  โบสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 0 2333 3730

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป