กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน แนะนำนักเรียนทุนฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ประจำปี 2552

แนะนำนักเรียนทุนฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ประจำปี 2552

พิมพ์ PDF

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) จะได้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านดาราศาสตร์ เข้ามาช่วยในการพัฒนาองค์กรอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป


               แนะนำนักเรียนทุน
                  1. นายฉัตริน วงศ์อุไรเลิศกุล จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แผนกวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ซึ่งมีผลงาน / กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมในด้านวิชาการที่ผ่านมาที่น่าสนใจ ดังนี้
                           - ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการ “คณิตคิดในใจ I am genius”
                           - ได้รับประกาศนียบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยมของโรงเรียนโยธินบูรณะ
                           - คณะกรรมการของหนังสือ Zenith เซียนคณิตพิชิตโจทย์
                           - คณะกรรมการการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น (TUGMOS)
                           - สังกัดวงดุริยางค์เยาวชนไทย (TYO)
                           - สังกัดวงดุริยางค์เยาวชนนานาชาติ (IYO)

                  2. นายรัตนพงษ์ ย้อยพลแสน จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แผนกวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ซึ่งมีผลงาน / กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมในด้านวิชาการที่ผ่านมาที่น่าสนใจ ดังนี้
                           - เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
                           - เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน (HSK)


http://www.narit.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=258
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th

ข่าวโดย : ณรกมล ฑิฆัมภรธีรกุลว์
ประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569
โทรสาร. 053-225524
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป