กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัตินวัตกรรม

การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัตินวัตกรรม

พิมพ์ PDF

การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัตินวัตกรรม
 

     ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการวิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันด้านต่างๆ  เพิ่มมากขึ้น  อย่างไรก็ตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้  ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อนนำไปใช้จริง  โดยกรมวิทยาศาสตร์-บริการมีบทบาทเป็นหน่วยวิเคราะห์ทดสอบกลางของภาครัฐ ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ผลิต ตลอดจนผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญและส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ทดสอบเพิ่มขึ้น

  นายเกษม   พิฤทธิ์บูรณะ 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

       นายเกษม   พิฤทธิ์บูรณะ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยถึงบทบาทสำคัญของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ  ว่า  งานด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ปัจจุบันมีตัวอย่างของชิ้นงานที่ส่งทดสอบเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะการทดสอบสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์เชิงกล และวิทยาศาสตร์ชีวภาพของวัตถุ ให้แก่ส่วนราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีความต้องการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินงานใน การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม  การจัดพิกัดภาษีศุลกากร  การประมูลซื้อขาย  ตรวจรับสินค้า การขอขึ้นทะเบียนอาหาร การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุม  การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งการป้องกันปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม  โดยการให้บริการด้านของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีลักษณะเป็นหน่วยวิเคราะห์ทดสอบกลางที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    

      โดยล่าสุดนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบคุณสมบัติของนวัตกรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ตัวอย่าง เช่น คุณสมบัติพื้นฐานของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้น  โดยได้ทดสอบในด้านการทนความร้อน  การทนไฟ  การคงรูปไม่บิดงอ  เป็นต้น  ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทดสอบของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมการปกครอง  บัตรเติมเงิน  Easy  Pass  ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น    นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งของอื่นๆ  ที่ส่งเข้ามาทดสอบจำนวนมาก จะเห็นได้จากปัจจุบันงานบริการทดสอบต้องรับตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบเพิ่มขึ้น 300 – 400 %  ต่อปี
 

 
ผู้ส่งข่าว : วลัยพร  ร่มรื่น   ประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ. : DSS)

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป