กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ ชื่นชม “มหิดลวิทยานุสรณ์” ผลักดันมาตรฐานนักเรียนได้ระดับสากล

รมว.วิทย์ฯ ชื่นชม “มหิดลวิทยานุสรณ์” ผลักดันมาตรฐานนักเรียนได้ระดับสากล

พิมพ์ PDF

(2 มีนาคม 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณ พนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ และคณะกรรมการบริหาร โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

 

 

          ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยกล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นว่า มีเด็กนักเรียนจากต่างจังหวัดหลายคน สามารถสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ และนักเรียนแต่ละคน ต่างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ ครูผู้สอน โรงเรียน และระบบการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ยังเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนัก เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความสามารถระดับมาตรฐาน โลก (World class)

          ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีผลงานและโครงการหลายอย่างที่รอการขยายผล รวมทั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยอาจต้องร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ รวมทั้งสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมผลักดัน และขยายผลงานต้นแบบ โดยอาจตั้งกฎกติกาพิเศษเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว หรือร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

           ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนากำลังคนเป็นหลัก โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อนักเรียนเรียนจบออกไป ก็ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมอื่น ที่มิได้มีครู อาจารย์ คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา ดังนั้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือผู้ใหญ่ในสังคม ต้องรู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็น

            นอก จากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เน้นให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีของไทยให้แก่เด็ก นอกจากความรู้ทางวิชาการ และพยายามให้เด็กรักษาเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นไว้ รู้จักการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถวาดและใช้แผนที่เป็น ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีทั้งความรู้ความสามารถ และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» วว.เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว
» สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
» ดร.พิเชฐพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
» รมว.วท. เปิดโครงการ มอบกล้องโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง
» ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
» ดร.พิเชฐ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 27 ณ สนามศุภชลาศัย
» พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการเปิดตัวศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป