กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551”

“พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551”

พิมพ์ PDF



        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ดร.คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551  ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
   
    โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536  จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจและชักชวนให้นักประดิษฐ์เห็นความสำคัญของการคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานทางด้าน       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้าน    วิทยาศาสตร์  และเปิดโอกาสให้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นฝีมือคนไทยได้พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์


สำหรับการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ในปี 2551 ใช้หัวข้อประกวด  เรื่อง "เครื่องจักรกล  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น  50  ชิ้นงาน  จากการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏผลงานที่ได้รับรางวัล  ดังนี้    รางวัลที่ 1   “ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี”  ของนายสุชน   ตั้งทวีวิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  รางวัลเชิดชูเกียรติ  มี  4  รางวัล  ได้แก่   “เครื่องปอกเปลือกกระเทียม”  ของ         นายสัมพันธ์   ศรีสุริยวงษ์   (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) , “เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง”   ของนายสุทธิพร   เนียมหอม  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน)  , “เครื่องคัดขนาดไข่”   ของ     นายนุ้ย   แจ้งประจักษ์   นักประดิษฐ์อิสระ  ,  “ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล”   ของว่าที่ ร.ต.ธานี   ศรีทอง (วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์)   (อนึ่ง  เป็นมติของคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์  ประจำปี  2551  ไม่ให้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลที่  2  และ  3   เนื่องจากไม่มีความโดดเด่นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว)


ดร.คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช  กล่าวว่า  การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับภาคเอกชน คือ  มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ถือเป็นกิจกรรมตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น  ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องจักรด้านการเกษตร  ซึ่งถือว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับภาคการเกษตรโดยเฉพาะระดับรากหญ้าได้  ดังนั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิต อันเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป